Trang chủ Tin Công đoàn Quyết định về việc công nhận ban thanh tra nhân dân

Quyết định về việc công nhận ban thanh tra nhân dân

360

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ĐĂK LĂK

Công đoàn trường THPT Ngô Gia Tự

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số : 02/QĐ-CĐ Ea kar, ngày 10  tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BAN THANH TRA NHÂN DÂN

– Căn cứ vào nghị định 241/HĐBT và điều 13 Nghị định 133/HĐBT;

– Căn cứ biên bản Hội nghị CBCC ngày 05/11/2010 và biên bản bầu TTND Trường THPT Ngô Gia Tự;

–  Xét biên bản hội nghị Ban Thanh tra ngày 05/11/2010.

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận Ban thanh tra Trường THPT Ngô Gia Tự, gồm các đồng chí có tên sau:

  1. Bà: Phạm Thị Dinh – Trưởng ban
  2. Bà: Phạm Thị Hiếu – Ủy viên
  3. Ông: Nguyễn Thanh Dũng – Ủy viên
  4. Ông: Trần Ngọc Dũng – Ủy viên
  5. Bà: Nguyễn Thị Hạnh – Ủy viên

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND được thực hiện theo điều 27 chương III Pháp lệnh Thanh tra quy định.

Điều 3: Ban TTND gồm các đồng chí có tên trên và các ban chuyên đề Công đoàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

–          Ban TTND,

–          Hiệu trưởng,

–          BT Chi bộ,

–          Lưu VT.

TM BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng