Trang chủ Tin Công đoàn Quyết định về việc công nhận kế toán công đoàn cơ sở...

Quyết định về việc công nhận kế toán công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010-2013

11653

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ĐĂK LĂK

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

____________

Số: 01/QĐ-CĐNGT

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Ea Kar, ngày  09 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

(V/V công nhận kế toán công đoàn cơ sở)

–         Căn cứ Điều lệ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về hoạt động của công đoàn cơ sở;

–         Theo đề nghị của Tổ chức công đoàn ngành giáo dục Đăk Lăk, công đoàn cơ sở trường THPT  Ngô Gia Tự;

–         Căn cứ quyết nghị của phiên họp thứ nhất ngày 30 tháng 10 năm 2010 của BCH công đoàn trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2010-2013;

Nay, BCH công đoàn trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2010-2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận ông Nguyễn Thanh Dũng làm nhiệm vụ kế toán Công đoàn trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2010-2013.

Điều 2: Ông Nguyễn Thanh Dũng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

CĐ ngành giáo dục Đăk Lăk

Lưu CĐ THPT Ngô Gia Tự

T.M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng