Trang chủ Văn bản Tài liệu phục vụ tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Tài liệu phục vụ tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên

175

Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

Tải về tài liệu:

Tài liệu 1 (Kế hoạch giáo dục): 

Tài liệu 2 (Kế hoạch dạy học):

Tài liệu 3 (Phối hợp cộng đồng):

Tài liệu 4 (Tổ chức các hoạt động):