Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm...

Thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

30

Thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Số tư liệu: 1482/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 25-03-2010
Tệp đính kèm: 1482-KTKD.PDF
Kính gửi: – Các sở giáo dục và đào tạo
– Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về các môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2010 với 6 môn thi bắt buộc.

1.     Đối với Giáo dục trung học phổ thông

Thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Hoá học, Lịch sử, Địa lí; trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Hoá học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật; thí sinh không theo học hết chương trình trung học phổ thông hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy-học thì được thi thay thế bằng môn Vật lí (thi theo hình thức trắc nghiệm).

2.     Đối với Giáo dục Thường xuyên

Thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Lịch sử, Địa lí; trong đó, các môn: Vật lí, Hoá học thi theo hình thức trắc nghiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông báo nội dung trên đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Website Bộ;
– Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển