Trang chủ Tin nhà trường Thông báo họp cơ quan ngày 28/5/2014

Thông báo họp cơ quan ngày 28/5/2014

48

THÔNG BÁO HỌP CƠ QUAN

NGÀY 28/5/2014

_____________

 

 Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự thông báo họp cơ quan như sau:

– Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Ngô Gia Tự.

– Thời gian: 8h00’ ngày 28 – 5 – 2014.

– Địa điểm: Phòng Hội đồng nhà trường.

– Nội dung:

+ Thực hiện việc đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;

+ Nhận công lệnh coi thi tốt nghiệp THPT năm 2014;

+ Ban Giám Hiệu phổ biến các kế hoạch khác.

Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự đầy đủ, đúng giờ.

 

Ea Kar, ngày 26 tháng 5 năm 2014

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

           (Đã ký)

                                                                              Trần Thanh Minh