Trang chủ Tin nhà trường Thông báo tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao Năng lực...

Thông báo tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao Năng lực cho giáo viên Tiếng Anh năm 2019 do Education First tổ chức

189
  • Thời gian đăng ký: trong ngày 05/11/2019
  • Địa chỉ đăng ký: http://www.ef.com/webinars
  • Đối tượng: Giáo viên dạy Tiếng Anh

“>