Trang chủ Tin nhà trường Thông báo trúng tuyển vào 10 năm học 2010-2011

Thông báo trúng tuyển vào 10 năm học 2010-2011

92

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DĂK LĂK

TRƯỜNG  THPT NGÔ GIA TỰ

THÔNG BÁO

1. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2010-2011:     23 ĐIỂM

2.THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO: TRƯỚC NGÀY    25/7/2010

– Điều kiện phúc khảo: điểm bài thi thấp hơn điểm tổng kết năm học của môn thi ít nhất là 1,0 điểm

– Hướng dẫn và nhận hồ sơ phúc khảo gặp cô văn thư nhà trường.

3.THỜI GIAN TẬP TRUNG HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10: 7giờ 30 phút ngày 22/7/2010

4.THỜI GIAN HỌC SINH ĐĂNG KÝ ĐỂ XẾP LỚP: từ 22/7/2010 đến ngày 26/7/2010 (gặp thầy Du)

5. THỜI GIAN RÚT HỒ SƠ: từ 22/7/2010 đến 26/7/2010 (gặp cô Văn thư; tất cả các học sinh đều phải rút hồ sơ)

BGH Nhà trường