Trang chủ Tin nhà trường Thông báo về việc cấp phát SGK, vở viết, dụng cụ học...

Thông báo về việc cấp phát SGK, vở viết, dụng cụ học tập cho học sinh năm học 2014 – 2015

308
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

V/v cấp phát SGK, vở viết, dụng cụ học tập cho học sinh

năm học: 2014 – 2015

 

Thực hiện công văn số 613/SGDĐT – KHTC ngày 21 tháng 05 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo ĐăkLăk v/v cấp phát SGK, vở viết, dụng cụ học tập cho học sinh năm học 2014-2015

Trường THPT Ngô Gia Tự thông bao đến toàn thể phụ huynh học sinh, GVCN các lớp như sau:

1. Đối tượng được cấp:

a. Học sinh thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ bao gồm:

– Học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

– Học sinh phổ thông có cha, mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ.

b. Học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk trong năm học 2014-2015.

2. Định lượng cấp:

a. Sách giáo khoa và dụng cụ học tập: mỗi học sinh thuộc diện thuộc đối tượng nêu trên được cấp 1 bộ SGK, sách bài tập – bổ trợ phù hợp với khối học.

b. Vở viết: mỗi học sinh được cấp 25 cuốn vở 96 trang, 4 ô ly/học sinh/năm.

Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp lập danh sách gửi về Thư viện nhà trường trước ngày 05/08/2014.

Lưu ý: Học sinh thuộc diện hộ nghèo khi đi nhận sách nhớ mang theo sổ hộ nghèo (photo công chứng).

 

 

 

Ea Kar, ngày 25 tháng 07 năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(đã ký)

Trần Thanh Minh