Trang chủ Thi THPT Quốc gia Thông báo về việc điều chỉnh thông tin đăng ký hồ sơ...

Thông báo về việc điều chỉnh thông tin đăng ký hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ 2010

29
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

TS ĐH, CĐ 2010

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thông tin đăng ký hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ 2010

Ban Tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 trường THPT Ngô Gia Tự thông báo: Từ ngày 07/4 đến 09/4/2010, nhà trường dán hồ sơ đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 để thí sinh xem và điều chính nếu có sai sót trong quá trình nhập hồ sơ.

Trong thời gian này, nếu thí sinh thấy có sự sai sót trong quá trình nhập hồ sơ, các em gặp thầy Khanh hoặc cô Huyền để điều chỉnh.

Sau thời gian trên, mọi sai sót trong hồ sơ nhà trường không chịu trách nhiệm.

Eakar, ngày 07 tháng 4 năm 2010

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TRẦN THANH MINH