Trang chủ Tin nhà trường Thông báo về việc khảo sát kết quả học tập khối 11...

Thông báo về việc khảo sát kết quả học tập khối 11 năm học 2011-2012

41
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

– Căn cứ công văn số 1342/ SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đăk Lăk về việc tổ chức khảo sát quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 11;

– Căn cứ công văn số 8137/BGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 11;

Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự yêu cầu toàn thể giáo viên và học sinh khối 11 thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với giáo viên được phân công làm nhiệm vụ coi kiểm tra trong kỳ khảo sát quốc gia về chất lượng giáo dục cho học sinh khối 11 (có danh sách kèm theo) thực hiện nghiêm túc việc coi thi theo qui định hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

2. Đối với học sinh khối 11 đề nghị các em tham gia đầy đủ, đúng thời gian qui định.

3. Kế hoạch cụ thể như sau:

Thứ 5 ngày 29/12/2011:

Kiểm tra hồ sơ, cơ sở vật chất, tập huấn cho giáo viên làm nhiệm vụ trong kỳ kiểm tra và học sinh khối 11. Học sinh khối 11 xem phòng thi, số báo danh. (có thể xem trên trang Web của nhà trường)

Thứ 6 ngày 30/12/2011:

–         Buổi sáng: Giám thị và học sinh khối 11 có mặt tại trường lúc 7h00’ để kiểm tra môn ngữ văn. Thời gian làm bài 120 phút

–         Buổi chiều: Giám thị và học sinh khối 11 có mặt tại trường lúc 13h30’ để kiểm tra môn toán. Thời gian làm bài 120 phút

Thứ 7 ngày 31/12/2011:

–         Buổi sáng: Giám thị và học sinh khối 11 có mặt tại trường lúc 7h00’ để kiểm tra môn ngoại ngữ. Thời gian làm bài 90 phút. Từ 9h30’ cùng ngày trả lời trên phiếu (theo mẫu chung của bộ)

–         Buổi chiều: Nếu hoàn thành công việc trong buổi sáng thì buổi chiều được nghỉ.

Lưu ý: Đây là đợt khảo sát quốc gia về chất lượng dạy học cho học sinh khối 11 trong toàn quốc, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trường chúng ta là một trong số 12 trường được Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đăk Lăk chọn để khảo sát. Vì vậy đề nghị các em học sinh tham gia đầy đủ theo đúng qui định về danh sách , số báo danh, phòng thi và làm bài thi hết khả năng của mình. Đây cũng là dịp để các em học sinh khối 11 có cơ hội tự đánh giá lại năng lực của bản thân, chuẩn bị cho những mục tiêu học tập sau này.

Nếu học sinh nào vắng không có lý do chính đáng, nhà trường sẽ xem xét xử lý kỷ luật theo qui định.

Ea kar, ngày 12 tháng 12 năm 2011

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng