Trang chủ Tin nhà trường Thông báo về việc tham gia đánh giá, xếp loại hạnh kiểm...

Thông báo về việc tham gia đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh (học kỳ 2, 2011-2012)

87

THÔNG BÁO

Về việc tham gia đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh

Hiện nay giáo viên chủ nhiệm đã xếp loại hạnh kiểm học sinh học kỳ II và cả năm năm học 2011-2012 (nhà trường đã niêm yết tại bảng tin). Yêu cầu giáo viên bộ môn tham gia đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh học kỳ II và cả năm (bằng văn bản gửi về cho đồng chí Tiến Dũng trước 11h ngày 10 tháng 05 năm 2012).

Nếu sau thời gian trên, không có phản hồi thì coi như đã thống nhất với xếp loại của gvcn.

Ea kar, ngày 08 tháng 05 năm 2012

T.M/BAN GIÁM HIỆU

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG