Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1JA5TyA5PVYkQvhLJ1NVRCzR4fdgsOjZt?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1-_vt09jGIT4n2k9givJvnyPWPzTgOLXf?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1X94UYuwyiOuPD2OPk6L4SxvfAinHJ560?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1yzb0VwlYyeobPB0szDPZqhrm7wsTZDdv?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1BdFf-vTq49vYn5GXjSUifRxpfzX5h2Iy?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1M6xbNppu61C0FOwJpQIWX4t_BK1Ek7Zd?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1RP8UOIjQynwE4_kGnqLHz7SuyExo98M3?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1GpTX_ngVzERyna5ZucCnyCDJ70xU3vCt?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1EGlM1isK7O60f2k8bZx9xc4slVmzYaMh?usp=sharing  

Đề, đáp án Toán 12, Sinh 12, Địa lí 12 Kiểm tra giữa HK1...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1s04Rr2lHqp7esNq1Sme2zDwFydoCYnr_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1HJV_F9YqIBlLRZmM5rHgfGi78j9mx7O_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gfHoAY4vn2oRorCzHC9f23tv51Hhz_VA?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Khoa học xã hội – Thi thử tốt...

  Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1bPNh0l9DkQ_PTViTCoQoXcKs4Oe-SRik?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/10i0QkLlNgOkPmzxw9EecxdqZBqxz4eJM?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1k7r91jn_WfapHUMlmowbB4p9kmnBC11V?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF?usp=sharing