Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/141SvbWJaDm0Sn7bZg4qw16SpF5QCI1O1?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1YoN8Q_Pkd6OcosmcBoYn5bGwo-a1ECGc?usp=sharing       Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1Lr-86XGJywBMLISJ0c-tSYOmqdWivqAu?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zbplBIRBLbNrCyuEQEXee_PccwB6vfZd?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1VCprCxV_UFfBVLHSpI8A2x-pM9M1vENN?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1L36vRIcP9sPqkRpe2Lvvf2RtKef8B3WJ?usp=sharing  

Đề và đáp án Hóa học 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_Hahc-sZftr3CDc1wp05kgBh08K5Ekeh?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ykBRiuHJsBEMevKLwcllSV4GFYY0ljDl?usp=sharing

Đề, đáp án Lí 12, Hóa 12 Kiểm tra giữa HK1 (tuần 12) 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1lbzcX6oIM96mIkf1ZXTnUW3lJ_HiQSrA?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zFOZkH3cOjVcMU7F3-qFCIJtV8CiAgku?usp=sharing

Đề, đáp án Hóa học 12 – Kiểm tra tuần 32 ngày 04/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1GkdknLuiid_GmsLNC44TY9eQPedWKTCi?usp=sharing  

Đề, đáp án và bài làm Khoa học tự nhiên – Thi thử tốt...

Hướng dẫn giải Đáp án 24 mã đề Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1dMctK2wvpIfgYVyvpSie2ePKcVLy-oiO?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ku7Ve6IKhXmns3bcrPcL3WwXmgu5ajUU?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1epHL5gB1H71jp6cyao1P-c3e_zwHKav4?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/open?id=1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF

Đề, đáp án Hóa học 11 – Kiểm tra tuần 31 ngày 29/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1YSUxrGdPl8SCrs7iCnK5L24ExECwoN42?usp=sharing