Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2021-2022

Xem các mã đề: cập nhật sau Xem các mã đề: cập nhật sau Xem các mã đề: cập nhật sau  

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/16AW0Prz8vHGd2FsslQMqeNz6M2HK-X7D?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/12jfHAQjUzj92KR7HK1cHMCw4OEqVt4_x?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1gCx9FlB01lIHgughzKUdxUktl2BexAPg?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1AIZvmP9reJzX8hYEC8F08WDKV1kP672Y?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1yP9THBJ3Un47ago3dKM3sHaU20qUSTRK?usp=sharing   Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1EZRDI7ZQAZq3Rt1OlQ-uVeaNT8yCQwDQ?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/141SvbWJaDm0Sn7bZg4qw16SpF5QCI1O1?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1YoN8Q_Pkd6OcosmcBoYn5bGwo-a1ECGc?usp=sharing       Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1Lr-86XGJywBMLISJ0c-tSYOmqdWivqAu?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zbplBIRBLbNrCyuEQEXee_PccwB6vfZd?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1VCprCxV_UFfBVLHSpI8A2x-pM9M1vENN?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1L36vRIcP9sPqkRpe2Lvvf2RtKef8B3WJ?usp=sharing  

Đề và đáp án Hóa học 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_Hahc-sZftr3CDc1wp05kgBh08K5Ekeh?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ykBRiuHJsBEMevKLwcllSV4GFYY0ljDl?usp=sharing

Đề, đáp án Lí 12, Hóa 12 Kiểm tra giữa HK1 (tuần 12) 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1lbzcX6oIM96mIkf1ZXTnUW3lJ_HiQSrA?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zFOZkH3cOjVcMU7F3-qFCIJtV8CiAgku?usp=sharing