Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/12Ar2L65__Kq672D6oHstvM8HHcQooPpk?usp=sharing   Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1b7M5bF9E94VhiPnyA7THo8wXIaqVl-fV?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/175s33WsEhmVITsxGZhvB6XVcnh0m0DTw?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1H5bi-jp7l1d9fmx6AyjS5ZrjqwpYcoWE?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_ZZ38ImomaMDBoqLDrMg4_TIkCaw1aoN?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1-I9Ot4X8-TD2tGbs6VqraiqRB3Ho00tu?usp=sharing  

Đề, đáp án Lịch sử 12 Kiểm tra giữa HK1 (tuần 13) 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/12lkmWBksmsSDfly8C_72kfXDgJO_jf-B?usp=sharing    

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1nYP_PkNjR6ZNXRsUThAsw4a-XlnsS2u9?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1nYP_PkNjR6ZNXRsUThAsw4a-XlnsS2u9?usp=sharing  

Đề, đáp án và bài làm Khoa học xã hội – Thi thử tốt...

  Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1bPNh0l9DkQ_PTViTCoQoXcKs4Oe-SRik?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/10i0QkLlNgOkPmzxw9EecxdqZBqxz4eJM?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1k7r91jn_WfapHUMlmowbB4p9kmnBC11V?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF?usp=sharing