Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1osk7Ud5jnZ-ZOblWsLQ3Afp4vrk1gQ75?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/13Z_D7BHPfVqbvx653-3Hlii4wJhgI-TI?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1sPjMzMsGJNNBtKESZsbHTYO7QrxESLXw?usp=sharing  

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1Z6d0z2grbN6Wm5UOr2T1TsR1NXNc6t-0?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1bolKpVWgCeCPt051CEpBuT-f6Wo1u5am?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/12f_2ZIBajvYftZsm_Erh0AUHIlO_O5oo?usp=sharing  

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

  Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1MOYUEJBs1z4C7lqqYk6AYTxo-JhflJ_I?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1w6c7WQ9GnofNpdwpzCjIaAm0QFBdzJa4?usp=sharing

Đề và đáp án Sinh học 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1V2Oir0SftAbm4dgn8wK4c_azGHcN7F8E?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1L3DGv2s-m5VsRd9s6QRw8H5CrWOEZMZ7?usp=sharing

Đề, đáp án Toán 12, Sinh 12, Địa lí 12 Kiểm tra giữa HK1...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1s04Rr2lHqp7esNq1Sme2zDwFydoCYnr_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1HJV_F9YqIBlLRZmM5rHgfGi78j9mx7O_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gfHoAY4vn2oRorCzHC9f23tv51Hhz_VA?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Khoa học tự nhiên – Thi thử tốt...

Hướng dẫn giải Đáp án 24 mã đề Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1dMctK2wvpIfgYVyvpSie2ePKcVLy-oiO?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ku7Ve6IKhXmns3bcrPcL3WwXmgu5ajUU?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1epHL5gB1H71jp6cyao1P-c3e_zwHKav4?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/open?id=1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF