Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1CPyal4HdMkQEEMZmYMcOl9RFnAlK8LF1?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Bzy55GMC_N9R0uPPDTXgv_zI_SwBdnVx?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/168lez820302vwLudRpSM9u2KGarU7Vmk?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1mdYVR1FTjDcKJ21Yk8bNJO2GbEVjV1ep?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1-SIQXVrwwevCMjADf8OY_qYCWHfec2G9?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán, Tiếng Anh thi thử tốt nghiệp 2021-2022

Link xem các mã đề Toán: https://drive.google.com/drive/folders/116_zscLXmW7T3tXjSOGcrBRL8reKtR-1?usp=sharing   Link xem các mã đề Tiếng Anh: https://drive.google.com/drive/folders/13SpKmVMht1hhExOJt938gxB2H4dKyTz9?usp=sharing  

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK2 2021-2022

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1BPYaZwzx8LtXx9ygU32QFNy6K70t0fIO?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/11ggDyVfOfveo69zzoTMF2j-BF74YUbJg?usp=sharing   Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1EBnb2mFx3Ynz_Di8vHJ5zchrmI0WRaKF?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/12p3CUKX-yINIdBRExI7n1LJek2KI56ik?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/101olQYGj-cRIvrKTvubwMIOMGAA-eRNR?usp=sharing  

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2021-2022

Link xem lại đề: cập nhật sau Link xem lại đề: cập nhật sau Link xem lại đề: cập nhật sau Link xem lại đề: cập nhật sau Link xem lại...

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1jTL15N-qZlwSOqOcBgg3rbFk4lKZzfpb?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1m-iz_DpSd4khfKQVx-GELLOCRGzcQMmD?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1nF7tVdzzwaQyP8iNzLzYlhwY67X5RhZR?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1uf3woEFWVWqj7rDzDkxwzaI5p_sYyDCm?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1xNYsYIN2ImNFmMyssgZkoq6C9QLX1qLe?usp=sharing

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Đáp án xem ở link sau:   https://drive.google.com/drive/folders/1gCrBcFouK9WOTMsy9cWh6Lwbw9lBGfOh?usp=sharing Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1Pc-u-1vjKQxpFmS6oz3sky02Hoisn1rt?usp=sharing