Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Đáp án xem ở link sau:   https://drive.google.com/drive/folders/1gCrBcFouK9WOTMsy9cWh6Lwbw9lBGfOh?usp=sharing Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1Pc-u-1vjKQxpFmS6oz3sky02Hoisn1rt?usp=sharing

Đề, đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Các mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1fV_9IF3S4iTDGG6NxcPmL46VryhPFZXR?usp=sharing Các mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1n3UCe_hkzEuq-LuD97iJRvGRcLPLONit?usp=sharing Các mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1IP8LuFptbMBTU4OUINrdHUgfm7hlRNb9?usp=sharing

Đề, đáp án Tiếng Anh 12, GDCD 12 Kiểm tra giữa HK1 (tuần 10)...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/12ts_mQKTkUbf6gm0_IMxgJ7iLvtmmhtt?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1WeEMtLu4ea_ELAsMDpquvssxk9Uhp4N7?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Tiếng Anh 12 – Thi thử tốt nghiệp...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1xmiH_AxgfvfDVAFFae1yrTp2ni8AgQIY?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_BgGZlkFL6rxkIKJ1jQXCQD7psVmczHq?usp=sharing