Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1LIrTp4An4jzM5ku1YC6WioYpifzMiYP1?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/12pfnPgw0WPY0vgVYS5FI0k1yFYAReGf5?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1jWoM-A8_kVY_tzYNuUIpRin-Md5XMtbb?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1PsrexFbXFg8gyOVCWH0KduRsifvRCveW?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1TJbdYFbtjy-DbuMovJc5PwsnNwtI5XGl?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/17tyKx-kA0NMUOomwHp5spPhailqaZiso?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1HkKaiT2C5QCsfKRau5_50ur3z8RnSAVR?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1QFum9kFkTfWknu4jloArexCso32wOf5z?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1j4HGxG8fDeyhdaZdgXmrUgJCKYdFpi2k?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/157vz9jIn9RPKrNBTbtF8xgLOpUp_JN04?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1BN2TSXerdHPOHJwgY2nFzMy6xXXK59yj?usp=sharing

Đề, đáp án Toán 12, Sinh 12, Địa lí 12 Kiểm tra giữa HK1...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1s04Rr2lHqp7esNq1Sme2zDwFydoCYnr_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1HJV_F9YqIBlLRZmM5rHgfGi78j9mx7O_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gfHoAY4vn2oRorCzHC9f23tv51Hhz_VA?usp=sharing

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra cuối học kỳ 2...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1m8Am-9i72hAc25RU79v08u1uvH0fOI2_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1M2PSan0ZtK_2ivvrZ5d5EoCCG2jUGoAo?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gL2uiRIHLZbn6DR94hZMddafBiEFun2t?usp=sharing  

Đề, đáp án Hình học 11 – Kiểm tra tuần 32 ngày 04/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1S0RBvYgdEcGrFQshiJeIpGyOGpWtnmuq?usp=sharing