Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2021-2022

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: Cập nhật sau  Link xem lại các mã đề môn Toán 11: Cập nhật sau  Link xem...

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: https://drive.google.com/drive/folders/16Ksq4z9fHGlOTCgLxX8NsDsSsdTWexsw?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán 11: https://drive.google.com/drive/folders/1XoUZCI2-SWRYfajs1IG4hWh5rr04Ccc0?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán...

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1LIrTp4An4jzM5ku1YC6WioYpifzMiYP1?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/12pfnPgw0WPY0vgVYS5FI0k1yFYAReGf5?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1jWoM-A8_kVY_tzYNuUIpRin-Md5XMtbb?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1PsrexFbXFg8gyOVCWH0KduRsifvRCveW?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1TJbdYFbtjy-DbuMovJc5PwsnNwtI5XGl?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/17tyKx-kA0NMUOomwHp5spPhailqaZiso?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1HkKaiT2C5QCsfKRau5_50ur3z8RnSAVR?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1QFum9kFkTfWknu4jloArexCso32wOf5z?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1j4HGxG8fDeyhdaZdgXmrUgJCKYdFpi2k?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/157vz9jIn9RPKrNBTbtF8xgLOpUp_JN04?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1BN2TSXerdHPOHJwgY2nFzMy6xXXK59yj?usp=sharing