Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra cuối học kỳ 2...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1m8Am-9i72hAc25RU79v08u1uvH0fOI2_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1M2PSan0ZtK_2ivvrZ5d5EoCCG2jUGoAo?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gL2uiRIHLZbn6DR94hZMddafBiEFun2t?usp=sharing  

Đề, đáp án Hình học 11 – Kiểm tra tuần 32 ngày 04/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1S0RBvYgdEcGrFQshiJeIpGyOGpWtnmuq?usp=sharing  

Đề, đáp án Hình học 10 – Kiểm tra tuần 32 ngày 03/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1enF9__fx6zzrLg24TS9VajKkc569FvIg?usp=sharing  

Đề, đáp án và bài làm TOÁN – Thi thử tốt nghiệp lần 1...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zzHfNohb0huhFB6IfQnEfCW-YcJVqp3x?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1KnG9bdsZER0hAzzINgvkK4Ce-s4iQTiJ?usp=sharing

Đề, đáp án Giải tích 11 – Kiểm tra tuần 30 ngày 22/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/open?id=1dEWFWZswMAzrlLTnn2-vD96o8Mm7MUj_

Đề, đáp án Đại số 10 – Kiểm tra tuần 29 ngày 14/5/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1U8r5hKB6SJpfn5JLRQe-tOO7nbGT36OV  

Đề, đáp án Hình học 12 – Kiểm tra tuần 29 ngày 14/5/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1dminuDeFls3mCHeiTM0fjP_-h5dd6TI7