Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2021-2022

Xem các mã đề: cập nhật sau Xem các mã đề: cập nhật sau Xem các mã đề: cập nhật sau  

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/13ennHvyegQDz9fuD0coT-JCsf93HgKw6?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1DP4AUnx0ySCJ7y9BJvXsKYhfT_gFMkBO?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1L1vRtUBZkZQHGJRr9yEyNU9HHsgbwD_7?usp=sharing  

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1le9yoCJhrQ_jyzn9FX0g6ff1dEGiXknE?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_hzHabf_xJSGJGuTCmKJX6BD-htX0eBj?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1cLG3H_LmdLZMf9E3sL4NM4iIGkr7K0Bi?usp=sharing  

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/100L4Go6uprXPspuyL5clvyimQhIzoN6V?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1o8Mm7eqTYLgqi04bMobV3sEOtevUQz0B?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1r48Vb5LHsNdTDueNmAonbKDNCJg5UtCZ?usp=sharing  

Đề và đáp án Vật lí 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ws4R3sUT1A0iNawjNA9QHSSiHoOVAe58?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1YklNHQjxNxwGhBPHecAaVTc_OsePldcD?usp=sharing