Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1le9yoCJhrQ_jyzn9FX0g6ff1dEGiXknE?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_hzHabf_xJSGJGuTCmKJX6BD-htX0eBj?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1cLG3H_LmdLZMf9E3sL4NM4iIGkr7K0Bi?usp=sharing  

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/100L4Go6uprXPspuyL5clvyimQhIzoN6V?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1o8Mm7eqTYLgqi04bMobV3sEOtevUQz0B?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1r48Vb5LHsNdTDueNmAonbKDNCJg5UtCZ?usp=sharing  

Đề và đáp án Vật lí 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ws4R3sUT1A0iNawjNA9QHSSiHoOVAe58?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1YklNHQjxNxwGhBPHecAaVTc_OsePldcD?usp=sharing

Đề, đáp án Lí 12, Hóa 12 Kiểm tra giữa HK1 (tuần 12) 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1lbzcX6oIM96mIkf1ZXTnUW3lJ_HiQSrA?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zFOZkH3cOjVcMU7F3-qFCIJtV8CiAgku?usp=sharing

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối học kỳ...

  Đang cập nhật .... Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1iZqKv_qrskC_DifXFfeoGP8rKN6tfupu?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1TlRaLVtof_8kFL_3eDxLWgY4NgmvMcFm?usp=sharing