Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/100L4Go6uprXPspuyL5clvyimQhIzoN6V?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1o8Mm7eqTYLgqi04bMobV3sEOtevUQz0B?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1r48Vb5LHsNdTDueNmAonbKDNCJg5UtCZ?usp=sharing  

Đề và đáp án Vật lí 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ws4R3sUT1A0iNawjNA9QHSSiHoOVAe58?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1YklNHQjxNxwGhBPHecAaVTc_OsePldcD?usp=sharing

Đề, đáp án Lí 12, Hóa 12 Kiểm tra giữa HK1 (tuần 12) 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1lbzcX6oIM96mIkf1ZXTnUW3lJ_HiQSrA?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zFOZkH3cOjVcMU7F3-qFCIJtV8CiAgku?usp=sharing

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối học kỳ...

  Đang cập nhật .... Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1iZqKv_qrskC_DifXFfeoGP8rKN6tfupu?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1TlRaLVtof_8kFL_3eDxLWgY4NgmvMcFm?usp=sharing  

Đề, đáp án Vật lí 12 – Kiểm tra tuần 32 ngày 03/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1DwcRDu28ke7gOTH5XLfELQLZKdA8bLZA?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Khoa học tự nhiên – Thi thử tốt...

Hướng dẫn giải Đáp án 24 mã đề Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1dMctK2wvpIfgYVyvpSie2ePKcVLy-oiO?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ku7Ve6IKhXmns3bcrPcL3WwXmgu5ajUU?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1epHL5gB1H71jp6cyao1P-c3e_zwHKav4?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/open?id=1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF

Đề, đáp án Vật lí 11 – Kiểm tra tuần 31 ngày 29/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1RFEXOaz3Vdtfi_evdUGpCc7HheP8bWe2?usp=sharing