Trang chủ Tags Địa lí

Địa lí

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link xem các mã đề Địa 10: https://drive.google.com/drive/folders/1WBjkk8mpN7uXAje2MVOTtu2XevUZX6aE?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 11: https://drive.google.com/drive/folders/1wA_iQvDqwR6_YN0kt_3YyZ2dYrg34PPe?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 12: https://drive.google.com/drive/folders/1BiiPNf7nPKUmZT9BVv4nQ12bvdDrMSHq?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1JA5TyA5PVYkQvhLJ1NVRCzR4fdgsOjZt?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1-_vt09jGIT4n2k9givJvnyPWPzTgOLXf?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1X94UYuwyiOuPD2OPk6L4SxvfAinHJ560?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1yzb0VwlYyeobPB0szDPZqhrm7wsTZDdv?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1BdFf-vTq49vYn5GXjSUifRxpfzX5h2Iy?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1M6xbNppu61C0FOwJpQIWX4t_BK1Ek7Zd?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1RP8UOIjQynwE4_kGnqLHz7SuyExo98M3?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1GpTX_ngVzERyna5ZucCnyCDJ70xU3vCt?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1EGlM1isK7O60f2k8bZx9xc4slVmzYaMh?usp=sharing  

Đề, đáp án Toán 12, Sinh 12, Địa lí 12 Kiểm tra giữa HK1...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1s04Rr2lHqp7esNq1Sme2zDwFydoCYnr_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1HJV_F9YqIBlLRZmM5rHgfGi78j9mx7O_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gfHoAY4vn2oRorCzHC9f23tv51Hhz_VA?usp=sharing