Trang chủ Tags Hóa học

Hóa học

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1qKK19d7vx9XvkD38Rpkd4bd_CWCJIwsK?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1EYgAsuGLz6ZXpjkL4ZiXj2sukLevR5KX?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1DitMCElOzxBc6gn34MI41OneTa-iHaed?usp=sharing

Đề và đáp án tổ hợp KHTN thi thử tốt nghiệp 2021-2022

Hướng dẫn giải chi tiết Phiếu soi đáp án Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/14mFhvvrQSBgZtBpmBUfTez4K-pD87w3U?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/19T9ftKBzI4KX2tm7ZIpeMUYB69m5tSO_?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/172Y3OLfQo8enY_O9cwXXbz9NRUFJqdtN?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1lmqoEpXIcXa9zZS9VLbLj4O4TNOA6YbL?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1n6wGgqcL3Hm1quaVnoZLNRTEcW_U08AZ?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Y0lFGODaP4toIUdiGOGEdSM6B6R8rfsi?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2021-2022

Xem các mã đề: cập nhật sau Xem các mã đề: cập nhật sau Xem các mã đề: cập nhật sau  

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/16AW0Prz8vHGd2FsslQMqeNz6M2HK-X7D?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/12jfHAQjUzj92KR7HK1cHMCw4OEqVt4_x?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1gCx9FlB01lIHgughzKUdxUktl2BexAPg?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1AIZvmP9reJzX8hYEC8F08WDKV1kP672Y?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1yP9THBJ3Un47ago3dKM3sHaU20qUSTRK?usp=sharing   Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1EZRDI7ZQAZq3Rt1OlQ-uVeaNT8yCQwDQ?usp=sharing