Trang chủ Tags Lịch sử

Lịch sử

Đề kiểm tra Lịch sử 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1d9kHcYcEGf5E_B2f-ekkuVzl_goc1cHK   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1rKLzUnxCVEjt3kJa6iUayZv_E2Zapsow

Đề kiểm tra Lịch sử 11 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1yT4yCIYqMkb96s6IOVWpqu6D_Q9PKc5F   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1-_dtrSR_2VbG3bgmi7LwgHqW50_veVfa

Đề kiểm tra Lịch sử 10 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1Vf0oyL9Fjei5R277H1q0Rmhn96Vk8Icn   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1r3IPd8KFAOP1WsJkpZ8S4M5Twqzd-7Um
dienbienphu

Thiết kế và sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học môn lịch...

- Để thiết kế một BTNT, qua đó giúp học sinh nắm được, lĩnh hội được nội dung chính, những sự kiện cơ bản của một bài, chương hay của một khóa trình lịch sử người dạy phải biết thiết kế bài tập.

Đề & Đáp án Lịch sử 12, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 12, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 12, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 12, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 11, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 11, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 10, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 10, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 11, KTra 45p Tuần 11, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 11, KTra 45p Tuần 11, HK 1, 2010-2011