Trang chủ Tags Nhiệm vụ CNTT

Nhiệm vụ CNTT

Kế hoạch cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” năm học 2015-2016

Kế hoạch cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” năm học 2015-2016

Kế hoạch cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” năm học 2013-2014

Kế hoạch cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning" năm học 2013-2014

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 – 2014

Công văn Số: 1032/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 13 tháng 9 năm 2013, V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013- 2014