Trang chủ Tags QĐ 827

QĐ 827

Quyết định thành lập Hội đồng thi và danh sách coi thi nghề phổ...

Thời gian làm việc: - Lãnh đạo Hội đồng: Làm việc từ 7 giờ 30 phút, ngày 22/9/2014 đến hết ngày 10/10/2014; - Ban ra đề thi: Làm việc từ 7 giờ 30 phút, ngày 22/9/2014 đến ngày 27/9/2014; - Ban coi thi: Làm việc từ 13 giờ 30 phút, ngày 27/9/2014 đến hết ngày 28/9/2014; - Ban chấm thi: Làm việc từ 7 giờ 00 ngày 01/10/2014 đến ngày 10/10/2014.