Trang chủ Tags Sinh học

Sinh học

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1K8MymSL8ud3tb1TecISABdhxMRPxUvLc?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/10ru-50KNBrXwEtRuTmFcSAAOprvVi8t5?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1c2_UihKttoiQ94BAbzr_Fqtc5_BSmLAc?usp=sharing

Đề và đáp án tổ hợp KHTN thi thử tốt nghiệp 2021-2022

Hướng dẫn giải chi tiết Phiếu soi đáp án Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/14mFhvvrQSBgZtBpmBUfTez4K-pD87w3U?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/19T9ftKBzI4KX2tm7ZIpeMUYB69m5tSO_?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/172Y3OLfQo8enY_O9cwXXbz9NRUFJqdtN?usp=sharing

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1L2tZfHAggCxgvXDFd2ofml8jivR8uh5U?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1f9vQ5Kq1ZaQ-xPe-lKAT6p1SfKtykSEa?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1ZXzknmeyDT5V6rYnqCd4G82rknGEVvHo?usp=sharing    

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2021-2022

Xem các mã đề: cập nhật sau Xem các mã đề: cập nhật sau Xem các mã đề: cập nhật sau