Trang chủ Tags Sinh học

Sinh học

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2021-2022

Xem các mã đề: cập nhật sau Xem các mã đề: cập nhật sau Xem các mã đề: cập nhật sau

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1B464dTqGiEQmmpP3PVpz3EBsTkgZHOWz?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/10fCX2tykZg310hex0u4JtrpMzas4Ng7S?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1HERSJu2MJ4KM3B-HMwXUb8Dhku9fPGBz?usp=sharing

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1osk7Ud5jnZ-ZOblWsLQ3Afp4vrk1gQ75?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/13Z_D7BHPfVqbvx653-3Hlii4wJhgI-TI?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1sPjMzMsGJNNBtKESZsbHTYO7QrxESLXw?usp=sharing  

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1Z6d0z2grbN6Wm5UOr2T1TsR1NXNc6t-0?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1bolKpVWgCeCPt051CEpBuT-f6Wo1u5am?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/12f_2ZIBajvYftZsm_Erh0AUHIlO_O5oo?usp=sharing  

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

  Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1MOYUEJBs1z4C7lqqYk6AYTxo-JhflJ_I?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1w6c7WQ9GnofNpdwpzCjIaAm0QFBdzJa4?usp=sharing