Trang chủ Tags TKB

TKB

Thời khóa biểu lần #10 thực hiện từ tuần 26 ngày 15/03/2021, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #10 thực hiện từ tuần 26 ngày 15/03/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #9 thực hiện từ tuần 23 ngày 22/02/2021, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #9 thực hiện từ tuần 23 ngày 22/02/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #8 thực hiện từ tuần 20 ngày 18/01/2021, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #8 thực hiện từ tuần 20 ngày 18/01/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #7 thực hiện từ tuần 19 ngày 11/01/2021, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #7 thực hiện từ tuần 19 ngày 11/01/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #6 thực hiện từ tuần 09 ngày 02/11/2020, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #6 thực hiện từ tuần 9 ngày 02/11/2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #5 thực hiện từ tuần 07 ngày 19/10/2020, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #5 thực hiện từ tuần 7 ngày 19/10/2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #4 thực hiện từ tuần 06 ngày 12/10/2020, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #4 thực hiện từ tuần 6 ngày 12/10/2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #3 thực hiện từ tuần 05 ngày 05/10/2020, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #3 thực hiện từ tuần 5 ngày 05/10/2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #2 thực hiện từ tuần 03 ngày 21/09/2020, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #2 thực hiện từ tuần 3 ngày 21/09/2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #1 thực hiện từ tuần 01 ngày 07/09/2020, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #1 thực hiện từ tuần 1 ngày 07/09/2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...