Trang chủ Tags TKB

TKB

TKB dạy và học trực tiếp thực hiện từ ngày 18/10/2021, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tiếp thực hiện từ ngày 18/10/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

TKB dạy và học trực tuyến thực hiện từ ngày 27/09/2021, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến thực hiện từ ngày 27/09/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

TKB dạy và học trực tiếp lần #1 thực hiện từ ngày 20/09/2021, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tiếp lần #1, thực hiện từ ngày 20/09/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022 Để xem Thời khóa biểu, mời...

TKB dạy và học trực tiếp lần #1 thực hiện từ ngày 15/09/2021, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tiếp lần #1, thực hiện từ ngày 15/09/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022 Để xem Thời khóa biểu, mời...

TKB dạy và học online lần #1 thực hiện từ tuần 1 ngày 06/09/2021,...

Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến lần #1, thực hiện từ tuần 1 ngày 06/09/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022 Để xem...

Thời khóa biểu lần #10 thực hiện từ tuần 26 ngày 15/03/2021, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #10 thực hiện từ tuần 26 ngày 15/03/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #9 thực hiện từ tuần 23 ngày 22/02/2021, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #9 thực hiện từ tuần 23 ngày 22/02/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #8 thực hiện từ tuần 20 ngày 18/01/2021, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #8 thực hiện từ tuần 20 ngày 18/01/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #7 thực hiện từ tuần 19 ngày 11/01/2021, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #7 thực hiện từ tuần 19 ngày 11/01/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #6 thực hiện từ tuần 09 ngày 02/11/2020, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #6 thực hiện từ tuần 9 ngày 02/11/2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...