Trang chủ Chương trình GDPT 2018 Ban hành chương trình phổ thông 2018

Ban hành chương trình phổ thông 2018

48

Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng cho đến khi các quy định tại Điều 2 của Thông tư này được thực hiện.