Trang chủ Thi THPT Quốc gia Bổ sung giấy tờ chứng nhận ưu tiên đối với thí sinh...

Bổ sung giấy tờ chứng nhận ưu tiên đối với thí sinh thi trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (DKS) – TS ĐH 2014

46
UBND TỈNH ĐẮKLẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số : 644/SGDĐT-GDCN

V/v bổ sung giấy tờ chứng minh

đối tượng ưu tiên của thí sinh dự thi

ĐH, CĐ năm 2014.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 5 năm 2014

Kính gửi:

– Các trường THPT;

– Các trung tâm GDTX trong tỉnh.

         Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 127/ĐHKS-ĐT ngày 16/ 5/2014 của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về việc bổ sung giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên.

          Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở giáo dục và Đào tạo yêu cầu Bộ phận tuyển sinh các trường THPT, trung tâm GDTX thông báo cho các thí sinh đăng ký dự thi vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội khẩn trương nộp bổ sung các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có) về địa chỉ:

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Chậm nhất đến ngày 30/5/2014.

Nếu có thắc mắc, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, điện thoại: 04.33581500, 0433581280.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, GDCN.

GIÁM ĐỐC

KT GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC (đã ký)

BÙI HỮU THÀNH CÁT