Trang chủ Tin Công đoàn Câu hỏi bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè...

Câu hỏi bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên năm 2014

3437

CÂU HỎI BÀI THU HOẠCH

Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên năm 2014

          Với vị trí công tác của mình và đơn vị thực tế tại đơn vị, theo đồng chí chúng ta phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

          Lưu ý: Các học viên nộp bài thu hoạch về Ban Giám hiệu nhà trường nơi mình công tác trước ngày 18/8/2014 để các trường tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy ./.


 

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)