Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ 1 năm học...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

45
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ
COI KIỂM TRA HK I NĂM 2012-2013

(kèm theo quyết định số 12/12-QĐHTr ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng về việc cử giáo viên coi kiểm tra học kỳ I năm học 2012-2013)

DS GV coi kiểm tra khối 10, khối 11

TT Giáo viên Ngữ văn Vật lí Toán Lịch sử
Hóa học Địa lí Tiếng Anh Sinh học
Sáng
thứ 4
19/12/12
Chiều
thứ 4
19/12/12
Sáng
thứ 5
20/12/12
Chiều
thứ 5
20/12/12
Sáng
thứ 6
21/12/12
Chiều
thứ 6
21/12/12
Sáng
thứ 7
22/12/12
Chiều
thứ 7
22/12/12
1 Trần Thanh Minh2 Nguyễn Thi Toán3 Phạm Thị Dinh4 Nguyễn Tiến Dũng5 Nguyễn Thanh Du6 Huỳnh Bảo Luân7 Nguyễn Thị Hát

X X
8 Hoàng Trọng Lập


X X X X
9 Nguyễn Văn DụcX X X
10 Mai Bá VănX X X
11 Nguyễn Thị YếnX X X
12 Lê Thị Kim Uyên


X X X

13 Vi Văn TảiX X
X
14 Nguyễn Thanh Dũng

X X
15 Văn Thị Dạ ChâuX X

16 Phan Thị Thu HiềnX X

17 Nguyễn Đình KiềuX X

18 Hồ Tất ThànhX X

19 Lê Huy Hùng X


X X

20 Võ Thị Phương Lan X


X X

21 Nguyễn Đình Kinh X


X X

22 Nguyễn Đức Khanh X


X X

23 Trần Quốc Hùng X


X X

24 Nguyễn Viết Chính X
X X25 Nguyễn Thế Hoàn26 Trần Ngọc Dũng X
X X27 Nguyễn Thanh Phong

X X28 Hoàng Văn Sâm X
X X29 Nguyễn Khoa Pháp X
X X30 Nguyễn Thị Anh Đào X
X X31 Đoàn Bình Minh
X X X32 Võ Minh Ngoan
X X X33 Lê Thị Thu Thảo
X X X34 Phạm Quang Cảnh
X X X35 Phan Xuân Thắng X X
X36 Lương Xuân Thiện X X
X37 Nguyễn Thị Hạnh X X
X38 Nguyễn Thanh Hải X X
X39 Lê Quyết Thắng X X
X40 Nguyễn Thị Lối X X
X41 Phạm Vĩnh Tạo X X
X
X

42 Vũ Thị Bích Liên
XX X
43 Bùi Thị Kim Nhung

X X
44 Đào Xuân Dũng X
X X
45 Nguyễn Minh Châu
XX X
46 H’ Dzoelly Niê
X
X X
X X
47 Hoàng Thị Kim Oanh


X X
X X
48 Đỗ Thị Hạnh
XX X
49 Trần Lệ Ng.L Phương
X

X
X X
50 Nguyễn Thị Ánh Ngọc
XX X
51 Nguyễn Thị Lan Anh X X
X52 Phạm Thị Hiếu X X X
53 Phạm Thị Thương X X X
54 Nguyễn Thị Tăng X X X
55 Bùi Thị Hồng Hạnh X X X
56 Nguyễn Thị Hà X X X
57 Phan Thị Liên X X X
58 Đinh Thị Hằng X X X
59 Hồ Sỹ Tuệ

X
60 Nguyễn Hữu Quế

X


X X
61 Lý Thanh Tình

X


X X
62 Tạ Thị Toàn

X


X X
63 Ngọ Thị Hiền

X


X X
64 Nguyễn Thị Thúy

X


X X
65 Niê Cường

X X
66 Trương Thị Mỹ Châu

X X
67 Nguyễn Thị Duyên

X X68 Đoàn Thị Tuyết

X X

X
69 Huỳnh Võ Thị Anh

X X70 Nguyễn Thị Thủy

X X71 Lê Văn TrungX X
X
72 Đào Công VinhX X X
73 Hoàng Thị Thu X


X X X
74 Nguyễn Ngọc Quý75 Mai Thanh ThắngX X

76 H’ Pri NiêX X

77 Trình Thị Ngọc ThảoX X

78 Mai Thị Như ÝX X
X
79 Phạm Văn Thắng


X
80 Đào Thị Thanh Hà

X X
81 Đàm Bình Trọng
X


X
X
82 Phan Xuân Thành
X
X
83 Nguyễn Thị Ch. Thành

X

X
X
84 Lê Văn Sơn
X

X


85 Phạm Quốc MạnhX


86 Mai Ngọc ThảoX X
X
87 Nguyễn Đình Như X
X X

X


28 27 28 27 28 27 28 27

DS GV coi kiểm tra khối 12

TT Giáo viên Nhiệm vụ Địa lí Ngữ văn Toán Lịch sử Tổng
Vật lí Hóa học Tiếng Anh Sinh học
Sáng
thứ 3
25/12/12
Sáng
thứ 4
26/12/12
Sáng
thứ 5
27/12/12
Sáng
thứ 6
28/12/12
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch2 Nguyễn Thi Toán P.Chủ tịch3 Phạm Thị Dinh P.Chủ tịch4 Nguyễn Tiến Dũng P.Chủ tịch5 Nguyễn Thanh Du Thư ký6 Huỳnh Bảo Luân Thư ký7 Nguyễn Thị Hát
X
X
4
8 Hoàng Trọng Lập
4
9 Nguyễn Văn Dục


X
4
10 Mai Bá Văn


X
4
11 Nguyễn Thị Yến


X
4
12 Lê Thị Kim Uyên


X
4
13 Vi Văn Tải


X
4
14 Nguyễn Thanh Dũng
X
X
4
15 Văn Thị Dạ Châu
X
X
4
16 Phan Thị Thu Hiền
X
X
4
17 Nguyễn Đình Kiều
X
X
4
18 Hồ Tất Thành
X
X
4
19 Lê Huy Hùng


X
4
20 Võ Thị Phương Lan


X
4
21 Nguyễn Đình Kinh


X
4
22 Nguyễn Đức Khanh


X
4
23 Trần Quốc Hùng


X
4
24 Nguyễn Viết Chính
X


4
25 Nguyễn Thế Hoàn
X X X X 4
26 Trần Ngọc Dũng
X


4
27 Nguyễn Thanh Phong
X

X 4
28 Hoàng Văn Sâm
X


4
29 Nguyễn Khoa Pháp
X


4
30 Nguyễn Thị Anh Đào
X


4
31 Đoàn Bình Minh
X


4
32 Võ Minh Ngoan
X


4
33 Lê Thị Thu Thảo
X


4
34 Phạm Quang Cảnh
X


4
35 Phan Xuân Thắng

X

4
36 Lương Xuân Thiện

X

4
37 Nguyễn Thị Hạnh

X

4
38 Nguyễn Thanh Hải

X

4
39 Lê Quyết Thắng

X

4
40 Nguyễn Thị Lối

X

4
41 Phạm Vĩnh Tạo

X

5
42 Vũ Thị Bích LiênX 4
43 Bùi Thị Kim Nhung
X

X 4
44 Đào Xuân DũngX 4
45 Nguyễn Minh ChâuX 4
46 H’ Dzoelly Niê
5
47 Hoàng Thị Kim OanhX 5
48 Đỗ Thị HạnhX 4
49 Trần Lệ Ng.L PhươngX 5
50 Nguyễn Thị Ánh NgọcX 4
51 Nguyễn Thị Lan Anh

X

4
52 Phạm Thị Hiếu

X

4
53 Phạm Thị Thương

X

4
54 Nguyễn Thị Tăng

X

4
55 Bùi Thị Hồng Hạnh

X

4
56 Nguyễn Thị Hà

X

4
57 Phan Thị Liên

X

4
58 Đinh Thị Hằng

X

4
59 Hồ Sỹ Tuệ
X X
X 4
60 Nguyễn Hữu QuếX 4
61 Lý Thanh TìnhX 4
62 Tạ Thị ToànX 4
63 Ngọ Thị HiềnX 4
64 Nguyễn Thị ThúyX 4
65 Niê Cường

X
X 4
66 Trương Thị Mỹ Châu
X

X 4
67 Nguyễn Thị Duyên
X

X 4
68 Đoàn Thị Tuyết
X


4
69 Huỳnh Võ Thị Anh
X

X 4
70 Nguyễn Thị Thủy
X

X 4
71 Lê Văn Trung


X
4
72 Đào Công Vinh


X
4
73 Hoàng Thị Thu
4
74 Nguyễn Ngọc Quý
X X X X 4
75 Mai Thanh Thắng

X X
4
76 H’ Pri Niê

X X
4
77 Trình Thị Ngọc Thảo

X X
4
78 Mai Thị Như Ý


X
4
79 Phạm Văn Thắng
X X X
4
80 Đào Thị Thanh Hà
X X

4
81 Đàm Bình Trọng

X

4
82 Phan Xuân Thành

X
X 4
83 Nguyễn Thị Ch. ThànhX 4
84 Lê Văn Sơn


X X 4
85 Phạm Quốc Mạnh

X X X 4
86 Mai Ngọc ThảoX 4
87 Nguyễn Đình Như
427 27 27 27

Ea Kar, ngày 12 tháng 12 năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Tiến Dũng