Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 15, HK1,...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 15, HK1, 2014-2015 (ngày 28-11-2014)

80
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA TUẦN 15 (Ngày 28-11-2014)

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

Lưu ý:

  • Buổi sáng: Tiết 3, 4, 5
  • Buổi chiều: Tiết 4
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Sáng thứ 6 Chiều thứ 6 Số tiết
1 Bùi Văn Chương Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thanh Du Thư ký Thư ký
4 Nguyễn Đức Khanh P.BT Đoàn Thư ký
1 Nguyễn Thị Ái Giám thị X 16
2 Lê Nữ Ngọc Anh Giám thị X 8
3 Nguyễn Thị Lan Anh TT Giám thị X 15
4 Lê Thị Kim Ánh Giám thị X 16
5 Phạm Quang Cảnh TP Giám thị X 12
6 Nguyễn Minh Châu Giám thị X 11
7 Nguyễn Viết Chính TT Giám thị X 11
8 Niê Cường TP Giám thị X 11
9 Trần Ngọc Dũng Giám thị X 12
10 Đào Xuân Dũng TP Giám thị X 12
11 Nguyễn Thị Duyên TT Giám thị X 16
12 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X 15
13 Trịnh Văn Đường Giám thị X 16
14 Nguyễn Thanh Hải TP Giám thị X 15
15 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X 11
16 Nguyễn Thị Hạnh TT Giám thị X 13
17 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị X 15
18 Nguyễn Thị Hát TP Giám thị X 16
19 Đinh Thị Hằng Giám thị X 16
20 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X 16
21 Ngọ Thị Hiền Giám thị X 15
22 Hồ Thị Hiệp Giám thị X 16
23 Phạm Thị Hiếu TP Giám thị X 16
24 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X 15
25 Lê Huy Hùng Giám thị X 16
26 Trần Quốc Hùng Giám thị X 16
27 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X 14
28 Phan Thị Liên Giám thị X 16
29 Nguyễn Thị Lối Giám thị X 16
30 Huỳnh Bảo Luân BTĐ Giám thị X 18
31 Phạm Quốc Mạnh Giám thị X 14
32 Đoàn Bình Minh Giám thị X 13
33 Nguyễn Hà Hương Ngọc Giám thị X 7
34 Nguyễn Thị Ánh Ngọc P.BT Giám thị X 10
35 Bùi Thị Kim Nhung TT Giám thị X 13
36 Nguyễn Đình Như Giám thị X 15
37 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X 16
38 Phạm Vũ Kim Phong Giám thị X 16
39 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X 16
40 Trần Thị Thu Phương Giám thị X 14
41 Nguyễn Thị Phương Giám thị X 16
42 Nguyễn Thị Xuân Phượng TP Giám thị X 16
43 Nguyễn Hữu Quế TT Giám thị X 14
44 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị X 16
45 Hoàng Văn Sâm Giám thị X 13
46 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X 16
47 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X 16
48 Phan Xuân Thành Giám thị X 14
49 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X 14
50 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị X 16
51 Mai Ngọc Thảo TP Giám thị X 13
52 Phạm Văn Thắng TT Giám thị X 13
53 Lê Quyết Thắng Giám thị X 19
54 Mai Thanh Thắng Giám thị X 16
55 Hoàng Thị Thu Giám thị X 16
56 Phạm Thị Thương Giám thị X 16
57 Lý Thanh Tình Giám thị X 13
58 Đàm Bình Trọng Giám thị X 16
59 Lê Văn Trung TTND Giám thị X 14
60 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X 16
61 Đào Công Vinh TT Giám thị X 15
62 Mai Thị Như Ý Giám thị X 16
TỔNG CỘNG 32 30

Ea Kar, ngày 25 tháng 11 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương