Trang chủ Tags Kiểm tra tập trung

Kiểm tra tập trung

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 (Lý, Hóa,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1O9TX3wRf1vBEXyu0cza10bMHcMJo1Os2?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 11 (Lịch sử,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1cKj9N4ejP52rUSgmtqp3LfJMes9P6Rrx?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lý, Hóa,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1lMFWCKpnfs1qXu3L8NJvVX_g0uOH_F29?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 (Sử, Địa,...

  Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1aS9rzhxgN2DxL-587lv0HlaEi5OXUQBt?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 11 (Lý, Hóa,...

  Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1WliDG1IGxhXplPdzsZ7SnLMyOZOngnPP?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lịch sử,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1GBK-02LUhcikm04K0deWh2FA78u6j9gL?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 11 (T. Anh,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/10UxkwxH_dhGwBQUSueRgBPrwvkbMwfhN?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 (T. Anh,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1RRV-wpHN6sVSZObJ6Rc-ai7vyXaqh_cP?usp=sharing