Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 16, HK1,...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 16, HK1, 2014-2015 (ngày 05-12-2014)

35
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA TUẦN 16 (Ngày 05-12-2014)

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Thứ 6
ngày 05/12/2014
Số tiết
1 Bùi Văn Chương Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thanh Du Thư ký Thư ký
1 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X 16
2 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X 16
3 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X 14
4 Trần Ngọc Dũng Giám thị X 12
5 Trần Thị Thu Phương Giám thị X 14
6 Đoàn Bình Minh Giám thị X 13
7 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X 14
8 Trịnh Văn Đường Giám thị X 16
9 Lương Xuân Thiện Giám thị X 15
10 Nguyễn Thị Hạnh TT Giám thị X 13
11 Nguyễn Thanh Hải TP Giám thị X 15
12 Nguyễn Thị Lối Giám thị X 16
13 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X 16
14 Huỳnh Bảo Luân BTĐ Giám thị X 18
15 Bùi Thị Kim Nhung TT Giám thị X 13
16 H’ Dzoelly Niê Giám thị X 14
17 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X 13
18 Nguyễn Hà Hương Ngọc Giám thị X 7
19 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Giám thị X 12
20 Nguyễn Thị Ánh Ngọc P.BT Giám thị X 10
21 Nguyễn Hữu Quế TT Giám thị X 14
22 Lý Thanh Tình Giám thị X 13
23 Tạ Thị Toàn Giám thị X 13
24 Ngọ Thị Hiền Giám thị X 15
25 Niê Cường TP Giám thị X 11
26 Lê Văn Trung TTND Giám thị X 14
27 Phan Xuân Thành Giám thị X 14
28 Phạm Quốc Mạnh Giám thị X 14
TỔNG CỘNG 28

Lưu ý: Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại VP Đoàn trường lúc 9h30 thứ 6 ngày 05/12/2014.

Ea Kar, ngày 01 tháng 12 năm 2014

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng