Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 25 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 25 năm học 2012-2013

42

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 25/13-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________
Ea Kar, ngày 25 tháng 02  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 25 năm 2012-2013)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1071/SGDĐT-VP ngày 10/9/2012 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí  năm học 2012-2013;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 25 học kỳ II năm 2012-2013 (có danh sách kèm theo);

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 25 học kỳ II năm 2012-2013 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách coi kiểm tra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ

COI KIỂM TRA TUẦN 25 HK II NĂM HỌC 2012-2013

(tiết 5, sáng thứ 7 ngày 02 tháng 03 năm 2013)

TT Giáo viên Nhiệm vụ Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Toán P. Chủ tịch
4 Phạm Thị Dinh P. Chủ tịch
5 Nguyễn Thanh Du Thư ký
6 Mai Bá Văn Giám thị X
7 Nguyễn Thị Yến Giám thị X
8 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị X
9 Nguyễn Thanh Dũng Giám thị X
10 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X
11 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X
12 Hồ Tất Thành Giám thị X
13 Nguyễn Đức Khanh Giám thị X
14 Trần Quốc Hùng Giám thị X
15 Nguyễn Viết Chính Giám thị X
16 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X
17 Trần Ngọc Dũng Giám thị X
18 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X
19 Hoàng Văn Sâm Giám thị X
20 Trần Thị Thu Phương Giám thị X
21 Đoàn Bình Minh Giám thị X
22 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X
23 Đào Xuân Dũng Giám thị X
24 Nguyễn Minh Châu Giám thị X
25 Hoàng Thị Kim Oanh Giám thị X
26 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X
27 Phạm Thị Hiếu Giám thị X
28 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X
29 Hồ Sỹ Tuệ Giám thị X
30 Niê Cường Giám thị X
31 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị X
32 Nguyễn Thị Duyên Giám thị X
33 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X
34 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X
Tổng cộng 29

Lưu ý: Giám thị có mặt tại phòng đoàn lúc 10h10′

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh