Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 27 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 27 năm học 2012-2013

41

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 27/13-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________
Ea Kar, ngày 12 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 27 năm 2012-2013)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1071/SGDĐT-VP ngày 10/9/2012 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí  năm học 2012-2013;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 27 học kỳ II năm 2012-2013 (có danh sách kèm theo);

Thời gian kiểm tra:

Sáng thứ 6 ngày 15/03/2013: Khối 12 (tiết 2,3,4)

Chiều thứ 6 ngày 15/03/2013: Khối 10 (tiết 2,3,4)

Sáng thứ 7 ngày 16/03/2013: Khối 10 (tiết 4,5)

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 27 học kỳ II năm 2012-2013 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA TUẦN 27

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013

(kèm theo quyết định số 27/13-QĐHTr ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng)

TT Giáo viên Nhiệm vụ Sáng thứ 6
15/03/2013
Chiều thứ 6
15/03/2013
Sáng thứ 7
16/03/2013
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P.Chủ tịch
3 Phạm Thị Dinh P.Chủ tịch
4 Nguyễn Thị Toán P.Chủ tịch
5 Nguyễn Thanh Du Thư ký
6 Nguyễn Thị Hát X X
7 Vi Văn Tải X X
8 Hồ Tất Thành X X
9 Mai Thị Như ý X X
10 Đào Thị Thanh Hà X X
11 Đàm Bình Trọng X X
12 Lê Văn Sơn X X
13 Nguyễn Đình Như X X
14 Mai Bá Văn X X
15 Nguyễn Thị Yến X X
16 Nguyễn Thanh Tuấn X X
17 Nguyễn Thị Anh Đào X X
18 Võ Minh Ngoan X X
19 Phạm Thị Hiếu X X
20 Nguyễn Thị Tăng X X
21 Đoàn Thị Tuyết X X
22 Phan Thị Thu Hiền X
23 Trần Quốc Hùng X
24 Nguyễn Thanh Hải X
25 Nguyễn Thị Lối X
26 Nguyễn Thị Lan Anh X
27 Lê Thị Kim Ánh X
28 Phan Thị Liên X
29 Nguyễn Ngọc Quý X
30 H’ Pri Niê X
31 Trình Thị Ngọc Thảo X
32 Nguyễn Thị Châu Thành X
33 Nguyễn Văn Dục X X
34 Văn Thị Dạ Châu X X
35 Đào Xuân Dũng X X
36 Nguyễn Thị Duyên X X
37 Nguyễn Thị Thủy X X
38 Lê Văn Trung X X
39 Hoàng Thị Thu X X
40 Võ Thị Phương Lan X
41 Lương Xuân Thiện X
42 Vũ Thị Bích Liên X
43 H’ Dzoelly Niê X
44 Hoàng Thị Kim Oanh X
45 Nguyễn Thị Ánh Ngọc X
46 Nguyễn Thị Hà X
47 Đinh Thị Hằng X
48 Tạ Thị Toàn X
49 Huỳnh Võ Thị Anh X
50 Hồ Thị Hiệp X
51 Nguyễn Thị Xuân Phượng X
52 Nguyễn Thị Ái X
53 Nguyễn Viết Chính X
54 Nguyễn Thế Hoàn X
55 Trần Ngọc Dũng X
56 Nguyễn Thanh Phong X
57 Hoàng Văn Sâm X
58 Trần Thị Thu Phương X
59 Đoàn Bình Minh X
60 Lê Thị Thu Thảo X
61 Bùi Thị Kim Nhung X
62 Đỗ Thị Hạnh X
63 Niê Cường X
64 Trương Thị Mỹ Châu X
65 Đào Công Vinh X
TỔNG CỘNG 27 28 28

Ea Kar, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Hiệu trưởng

(đã ký)

Trần Thanh Minh