Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 28 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 28 năm học 2012-2013

32

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 28/13-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________
Ea Kar, ngày 19 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 28 năm 2012-2013)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

 

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1071/SGDĐT-VP ngày 10/9/2012 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí  năm học 2012-2013;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 28 học kỳ II năm 2012-2013 (có danh sách kèm theo);

Thời gian kiểm tra:

Chiều thứ 6 ngày 22/03/2013: Khối 10 (tiết 2,3,4)

Sáng thứ 7 ngày 23/03/2013: Khối 12 (tiết 4,5)

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 28 học kỳ II năm 2012-2013 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA TUẦN 28

(kèm theo quyết định số 28/13-QĐHTr ngày 19/03/2013 của Hiệu trưởng)

TT Giáo viên Nhiệm vụ Chiều thứ 6
22/03/2013 (Tiết 2, 3, 4)
Sáng thứ 7
23/03/2013 (Tiết 4, 5)
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P.Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Toán P.Chủ tịch
4 Phạm Thị Dinh P.Chủ tịch
5 Nguyễn Thanh Du Thư ký
6 Nguyễn Thị Hát Giám thị X
7 Hoàng Trọng Lập Giám thị X
8 Nguyễn Văn Dục Giám thị X
9 Vi Văn Tải Giám thị X
10 Văn Thị Dạ Châu Giám thị X
11 Hồ Tất Thành Giám thị X
12 Võ Thị Phương Lan Giám thị X
13 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X
14 Nguyễn Viết Chính Giám thị X
15 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X
16 Võ Minh Ngoan Giám thị X
17 Vũ Thị Bích Liên Giám thị X
18 Nguyễn Minh Châu Giám thị X
19 H’ Dzoelly Niê Giám thị X
20 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Giám thị X
21 Nguyễn Thị Hà Giám thị X
22 Đinh Thị Hằng Giám thị X
23 Tạ Thị Toàn Giám thị X
24 Hồ Thị Hiệp Giám thị X
25 Phạm Văn Thắng Giám thị X
26 Đào Thị Thanh Hà Giám thị X
27 Đàm Bình Trọng Giám thị X
28 Phan Xuân Thành Giám thị X
29 Lê Văn Sơn Giám thị X
30 Phạm Quốc Mạnh Giám thị X
31 Mai Ngọc Thảo Giám thị X
32 Nguyễn Đình Như Giám thị X
33 Nguyễn Thị Yến Giám thị X
34 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X
35 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị X
36 Nguyễn Thanh Dũng Giám thị X
37 Nguyễn Đức Khanh Giám thị X
38 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X
39 Trần Ngọc Dũng Giám thị X
40 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X
41 Hoàng Văn Sâm Giám thị X
42 Trần Thị Thu Phương Giám thị X
43 Đoàn Bình Minh Giám thị X
44 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X
45 Đào Xuân Dũng Giám thị X
46 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X
47 Phạm Thị Hiếu Giám thị X
48 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X
49 Hồ Sỹ Tuệ Giám thị X
50 Nguyễn Thị Thúy Giám thị X
51 Niê Cường Giám thị X
52 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị X
53 Nguyễn Thị Duyên Giám thị X
54 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X
55 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X
56 Lê Văn Trung Giám thị X
57 Hoàng Thị Thu Giám thị X
58 Mai Thanh Thắng Giám thị X
59 Mai Thị Như ý Giám thị X
TỔNG CỘNG 27 27

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh