Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 30 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 30 năm học 2012-2013

32

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 30/13-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 02 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 30 năm 2012-2013)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1071/SGDĐT-VP ngày 10/9/2012 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí năm học 2012-2013;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 30 học kỳ II năm 2012-2013 (có danh sách kèm theo);

Thời gian kiểm tra:

Sáng thứ 4 ngày 03/04/2013: Khối 12 (tiết 3, 4, 5)

Chiều thứ 6 ngày 05/04/2013: Khối 10 (tiết 3, 4)

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 30 học kỳ II năm 2012-2013 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA TUẦN 30

(kèm theo quyết định số 30/13-QĐHTr ngày 02/04/2013 của Hiệu trưởng)

TT Giáo viên Nhiệm vụ Sáng thứ 4(Tiết 3, 4, 5) Chiều thứ 6(Tiết 3, 4)
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P.Chủ tịch
3 Phạm Thị Dinh P.Chủ tịch
4 Nguyễn Thị Toán P.Chủ tịch
5 Nguyễn Thanh Du P.Chủ tịch
6 Nguyễn Thị Hạnh Giám thị X X
7 Nguyễn Thị Yến Giám thị X
8 Nguyễn Thanh Dũng Giám thị X
4 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X
5 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X
6 Hoàng Văn Sâm Giám thị X
7 Trần Thị Thu Phương Giám thị X
8 Đoàn Bình Minh Giám thị X
9 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X
10 Nguyễn Thanh Hải Giám thị X
11 Nguyễn Thị Lối Giám thị X
12 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X
13 Huỳnh Bảo Luân Giám thị X
14 Đào Xuân Dũng Giám thị X
15 Lê Thị Kim Ánh Giám thị X
16 Phan Thị Liên Giám thị X
17 Hồ Sỹ Tuệ Giám thị X
18 Nguyễn Hữu Quế Giám thị X
19 Lý Thanh Tình Giám thị X
20 Niê Cường Giám thị X
21 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X
22 Huỳnh Võ Thị Anh Giám thị X
23 Lê Văn Trung Giám thị X
24 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị X
25 Mai Thanh Thắng Giám thị X
26 H’ Pri Niê Giám thị X
27 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị X
28 Mai Thị Như ý Giám thị X
29 Nguyễn Thị Hát Giám thị X
30 Hoàng Trọng Lập Giám thị X
31 Nguyễn Văn Dục Giám thị X
32 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X
33 Vi Văn Tải Giám thị X
34 Văn Thị Dạ Châu Giám thị X
35 Hồ Tất Thành Giám thị X
36 Lê Huy Hùng Giám thị X
37 Võ Thị Phương Lan Giám thị X
38 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X
39 Võ Minh Ngoan Giám thị X
40 Vũ Thị Bích Liên Giám thị X
41 Bùi Thị Kim Nhung Giám thị X
42 Nguyễn Minh Châu Giám thị X
43 H’ Dzoelly Niê Giám thị X
44 Hoàng Thị Kim Oanh Giám thị X
45 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Giám thị X
46 Nguyễn Thị Lan Anh Giám thị X
47 Nguyễn Thị Hà Giám thị X
48 Tạ Thị Toàn Giám thị X
49 Hồ Thị Hiệp Giám thị X
50 Nguyễn Thị Xuân Phượng Giám thị X
51 Đàm Bình Trọng Giám thị X
52 Phan Xuân Thành Giám thị X
53 Lê Văn Sơn Giám thị X
54 Phạm Quốc Mạnh Giám thị X
55 Mai Ngọc Thảo Giám thị X
28 28

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh