Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 31 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 31 năm học 2012-2013

37

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 31/13-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 08 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 31 năm 2012-2013)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1071/SGDĐT-VP ngày 10/9/2012 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí năm học 2012-2013;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 31 học kỳ II năm 2012-2013 (có danh sách kèm theo);

Thời gian kiểm tra:

Sáng thứ 5 ngày 11/04/2013: Khối 11 (tiết 3,4,5)

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 31 học kỳ II năm 2012-2013 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA TUẦN 31

(kèm theo quyết định số 31/13-QĐHTr ngày 08/04/2013 của Hiệu trưởng)

TT Giáo viên Nhiệm vụ Sáng thứ 5
11/04/2013
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Chủ tịch
3 Phạm Thị Dinh P. Chủ tịch
4 Nguyễn Thị Toán P. Chủ tịch
5 Nguyễn Thanh Du P. Chủ tịch
6 Mai Bá Văn Giám thị X
7 Nguyễn Thị Yến Giám thị X
8 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X
9 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X
10 Trần Quốc Hùng Giám thị X
11 Nguyễn Viết Chính Giám thị X
12 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X
13 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X
14 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X
15 Đoàn Bình Minh Giám thị X
16 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X
17 Phạm Quang Cảnh Giám thị X
18 Nguyễn Thanh Hải Giám thị X
19 Nguyễn Thị Lối Giám thị X
20 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X
21 Phạm Thị Hiếu Giám thị X
22 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X
23 Lê Thị Kim Ánh Giám thị X
24 Nguyễn Thị Phương Giám thị X
25 Đinh Thị Hằng Giám thị X
26 Nguyễn Hữu Quế Giám thị X
27 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X
28 Lê Văn Trung Giám thị X
29 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị X
30 Mai Thanh Thắng Giám thị X
31 Mai Thị Như ý Giám thị X
32 Đàm Bình Trọng Giám thị X
33 Mai Ngọc Thảo Giám thị X
Tổng cộng 28

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh