Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 31 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 31 năm học 2012-2013

77

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 31/13-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 08 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 31 năm 2012-2013)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1071/SGDĐT-VP ngày 10/9/2012 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí năm học 2012-2013;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 31 học kỳ II năm 2012-2013 (có danh sách kèm theo);

Thời gian kiểm tra:

Sáng thứ 5 ngày 11/04/2013: Khối 11 (tiết 3,4,5)

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 31 học kỳ II năm 2012-2013 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA TUẦN 31

(kèm theo quyết định số 31/13-QĐHTr ngày 08/04/2013 của Hiệu trưởng)

TTGiáo viênNhiệm vụSáng thứ 5
11/04/2013
Ghi chú
1Trần Thanh MinhChủ tịch
2Nguyễn Tiến DũngP. Chủ tịch
3Phạm Thị DinhP. Chủ tịch
4Nguyễn Thị ToánP. Chủ tịch
5Nguyễn Thanh DuP. Chủ tịch
6Mai Bá VănGiám thịX
7Nguyễn Thị YếnGiám thịX
8Phan Thị Thu HiềnGiám thịX
9Nguyễn Đình KiềuGiám thịX
10Trần Quốc HùngGiám thịX
11Nguyễn Viết ChínhGiám thịX
12Nguyễn Thế HoànGiám thịX
13Nguyễn Thanh PhongGiám thịX
14Nguyễn Khoa PhápGiám thịX
15Đoàn Bình MinhGiám thịX
16Lê Thị Thu ThảoGiám thịX
17Phạm Quang CảnhGiám thịX
18Nguyễn Thanh HảiGiám thịX
19Nguyễn Thị LốiGiám thịX
20Phạm Vĩnh TạoGiám thịX
21Phạm Thị HiếuGiám thịX
22Nguyễn Thị TăngGiám thịX
23Lê Thị Kim ÁnhGiám thịX
24Nguyễn Thị PhươngGiám thịX
25Đinh Thị HằngGiám thịX
26Nguyễn Hữu QuếGiám thịX
27Đoàn Thị TuyếtGiám thịX
28Lê Văn TrungGiám thịX
29Nguyễn Ngọc QuýGiám thịX
30Mai Thanh ThắngGiám thịX
31Mai Thị Như ýGiám thịX
32Đàm Bình TrọngGiám thịX
33Mai Ngọc ThảoGiám thịX
Tổng cộng28

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh