Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 32 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 32 năm học 2012-2013

36

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 32/13-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 15 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 32 năm 2012-2013)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1071/SGDĐT-VP ngày 10/9/2012 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí năm học 2012-2013;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 32 học kỳ II năm 2012-2013 (có danh sách kèm theo);

Thời gian kiểm tra:

Sáng thứ 5 ngày 18/04/2013: Khối 11 (tiết 4,5)

 Sáng thứ 7 ngày 20/04/2013: Khối 12 (tiết 3, 4, 5)

Chiều thứ 7 ngày 20/04/2013: Khối 10 (tiết 3, 4, 5).

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 32 học kỳ II năm 2012-2013 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA TUẦN 32

(kèm theo quyết định số 32/13-QĐHTr ngày 15/04/2013 của Hiệu trưởng)

TT Họ và tên Nhiệm vụ Sáng thứ 5
18/04/2013
Sáng thứ 7
20/04/2013
Chiều thứ 7
20/04/2013
1 Nguyễn Tiến Dũng P. Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Toán P. Chủ tịch
3 Phạm Thị Dinh P. Chủ tịch
4 Nguyễn Thanh Du Thư ký
5 Nguyễn Viết Chính Giám thị X X X
6 Mai Bá Văn Giám thị X X
7 Nguyễn Thị Yến Giám thị X X
8 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X X
9 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X X
10 Đoàn Bình Minh Giám thị X X
11 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X
12 Phạm Thị Hiếu Giám thị X X
13 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X X
14 Nguyễn Thị Phương Giám thị X
15 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X X
16 Lê Văn Trung Giám thị X X
17 Mai Thanh Thắng Giám thị X X
18 Nguyễn Thanh Hải Giám thị X X
19 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X X
20 Đào Công Vinh Giám thị X X
21 Mai Thị Như ý Giám thị X X
22 Đàm Bình Trọng Giám thị X X
23 Hoàng Trọng Lập Giám thị X
24 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X
25 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X
26 Trần Quốc Hùng Giám thị X
27 Phạm Quang Cảnh Giám thị X
28 Nguyễn Thị Lối Giám thị X
29 Lê Thị Kim Ánh Giám thị X
30 Đinh Thị Hằng Giám thị X
31 Nguyễn Hữu Quế Giám thị X
32 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị X
33 H’ Pri Niê Giám thị X
34 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị X
35 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X X
36 Trần Thị Thu Phương Giám thị X X
37 Lương Xuân Thiện Giám thị X X
38 Nguyễn Thị Thúy Giám thị X X
39 Nguyễn Thị Duyên Giám thị X X
40 Hoàng Thị Thu Giám thị X X
41 Nguyễn Thị Châu Thành Giám thị X X
42 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị X
43 Nguyễn Thanh Dũng Giám thị X
44 Hồ Tất Thành Giám thị X
45 Trần Ngọc Dũng Giám thị X
46 Hoàng Văn Sâm Giám thị X
47 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X
48 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị X
49 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X
50 Nguyễn Thị Hát Giám thị X
51 Nguyễn Văn Dục Giám thị X
52 Văn Thị Dạ Châu Giám thị X
53 Lê Huy Hùng Giám thị X
54 Võ Thị Phương Lan Giám thị X
55 Võ Minh Ngoan Giám thị X
56 Nguyễn Thị Hạnh Giám thị X
57 Lê Quyết Thắng Giám thị X
58 Huỳnh Bảo Luân Giám thị X
59 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị X
60 Phan Thị Liên Giám thị X
61 Lý Thanh Tình Giám thị X
62 Tạ Thị Toàn Giám thị X
63 Bùi Thị Liên Giám thị X
64 Nguyễn Thị Ái Giám thị X
TỔNG CỘNG 28 28 28

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Thanh Minh