Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi thi tuần 13 HK II, 2009-2010

Danh sách giáo viên coi thi tuần 13 HK II, 2009-2010

31
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________

DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI KIỂM TRA TUẦN 13

(TỪ 12/4 ĐẾN 17/4/2010), HK II NĂM 2009-2010

STT HỌ TÊN Tiết 4,5 sáng thứ 5
15/04/2010
Tiết 1,2 chiều thứ 6
16/04/2010
Tiết 4, chiều thứ 7
17/04/2010
Ghi chú
Trần Thanh Minh CT
Nguyễn Thị Toán PCT
Nguyễn Tiến Dũng TK
1 Trình Thị Ngọc Thảo X X
2 Bùi Thị Liên X X
3 Mai Thị Như Ý X X
4 Hoàng Thị Thu X
5 Đào Công Vinh X X
6 Hồ Thị Hiệp X X
7 Mai Thanh Thắng X X
8 Phan Vĩnh Tạo X
9 Nguyễn Đình Kiều X X
10 Hồ Tất Thành X
11 Lê Huy Hùng X X
12 Nguyễn Đình Kinh X X
13 Mai Bá Văn X
14 Nguyễn Thị Hát X X
15 Vi Văn Tải X X
16 Huỳnh Bảo Luân X X
17 Nguyễn Thị Hạnh X X
18 Lý Văn Chau X X
19 Nguyễn Thị Lối X X
20 Nguyễn Ngọc Quý X
21 Nguyễn Thị Xuân Phượng X
22 H’pri Niê X
23 Lê Quyết Thắng X X
24 Hoàng Trọng Lập X X
25 Nguyễn Văn Dục X
26 Hoàng Văn Sâm X
27 Nguyễn Thị Anh Đào X
28 Đinh Thị Hằng X
29 Phạm Thị Lê X
30 Phạm Thị Thương X

Eakar, ngày 10 tháng 4 năm 2010

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TRẦN THANH MINH