Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi thi tuần 14 HK II, 2009-2010

Danh sách giáo viên coi thi tuần 14 HK II, 2009-2010

28
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________

DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI KIỂM TRA TUẦN 14

(TỪ 19/4 ĐẾN 24/4/2010), HK II NĂM 2009-2010

STT HỌ VÀ TÊN TIẾT 1,2 SÁNG THỨ 5
22/04/2010
TIẾT 4,5 SÁNG THỨ 7
24/04/2010
GHI CHÚ
1 Trình Thị Ngọc Thảo X
2 Mai Thị Như Ý X
3 Hoàng Thị Thu X X
4 Đào Công Vinh X
5 Hồ Thị Hiệp X
6 Mai Thanh Thắng X
7 Lý Văn Chau X X
8 Nguyễn Thị Hạnh X
9 Nguyễn Thị Lối X
10 Phan Vĩnh Tạo X
11 Huỳnh Bảo Luân X X
12 Nguyễn Viết Chính X X
13 Võ Minh Ngoan X
14 Nguyễn Thế Hoàn X X
15 Hoàng Văn Sâm X
16 Nguyễn Thị Anh Đào X X
17 Trần Thị Thu Phương X
18 Vũ Thị Liên X
19 Bùi Thị Kim Nhung X X
20 Đào Xuân Dũng X
21 Nguyễn Minh Châu X
22 H’ Dzoely Niê X X
23 Hoàng Thị Kim Oanh X
24 Đỗ Thị Hạnh X
25 Nguyễn Hà Hương Ngọc X
26 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương X
27 Lê Huy Hùng X
28 Nguyễn Đình Kinh X
29 Trần Quốc Hùng X
30 Mai Bá Văn X
31 Nguyễn Thị Yến X
32 Nguyễn Thị Hát X
33 Nguyễn Thị Lan Anh X
34 Phạm Thị Hiếu X
35 Phạm Thị Thương X
36 Nguyễn Thị Tăng X
37 Nguyễn Thị Hà X
38 Phạm Thị Lê X
39 Nguyễn Thị Duyên X
40 Đoàn Thị Tuyết X
41 Nguyễn Hữu Quế X

Eakar, ngày 17 tháng 4 năm 2010
Hiệu trưởng
(đã ký)
TRẦN THANH MINH