Trang chủ Tin nhà trường Danh sách lớp, danh sách học sinh năm học 2013-2014

Danh sách lớp, danh sách học sinh năm học 2013-2014

51

Thống kê xếp lớp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

THỐNG KÊ XẾP LỚP
Năm học 2013-2014

.

Lớp Sĩ số Học lực Học ôn tập
GK TBY
10T01 45 45 0 x
10T02 45 43 2 x
10T03 45 43 2 x
10T04 45 37 8 x
10T05 45 38 7 x
10T06 45 37 8 x
10T07 45 38 7 x
10T08 45 38 7 x
10T09 45 38 7 x
10T10 45 38 7 x
10T11 45 38 7 x
10T12 45 39 6 x
10T13 40 19 21
10T14 40 19 21
10T15 39 19 20
11T01 45 45 0 x
11T02 45 16 29 x
11T03 45 22 23 x
11T04 45 17 28 x
11T05 45 18 27 x
11T06 45 16 29 x
11T07 45 15 30 x
11T08 39 4 34
11T09 37 2 34
11T10 37 4 33
11T11 40 3 37
11T12 37 2 35
11T13 38 3 35
12T01 45 42 3
12T02 45 21 24
12T03 45 18 27
12T04 45 19 26
12T05 44 13 31
12T06 42 11 31
12T07 41 13 28
12T08 39 10 29
12T09 38 8 30
12T10 41 11 30
12T11 39 11 28
12T12 40 12 28
12T13 38 10 28
12T14 40 12 28
Khối 10 659 529 130
Khối 11 543 167 374
Khối 12 582 211 371
Toàn trường 1784 907 875

Ea Kar, ngày 17 tháng 8 năm 2013    
HIỆU TRƯỞNG    

(đã ký)    

Trần Thanh Minh   

Tải về Danh sách lớp, danh sách học sinh năm học 2013-2014:

Lưu ý: Các em kiểm tra danh sách môn học ôn tập, nếu có có sai sót thì điều chỉnh trong ngày 20/8/2013 (nộp đơn xin điều chỉnh về nhà trường tại phòng Bảo vệ). Sau thời gian trên, nhà trường không chịu trách nhiệm chỉnh sửa.