Trang chủ Tin nhà trường Danh sách lớp và gvcn năm học 2009-2010

Danh sách lớp và gvcn năm học 2009-2010

83
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

—————

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

NĂM HỌC 2009-2010

STT Lớp TS Nữ DT Giáo viên Chủ nhiệm Ghi chú
1 10C01 41 29 3 Nguyễn Thị Ánh Ngọc CG10
2 10C02 50 34 3 Đinh Thị Hằng V11
3 10C03 48 33 5 Bùi Thị Liên A11
4 10C04 47 30 7 H’ Dzoelly Niê Si5
5 10C05 44 28 7 Lê Huy Hùng T15
6 10C06 49 32 3 Võ Minh Ngoan L10
7 10T01 46 22 Bùi Thị Kim Nhung Si2
8 10T02 48 26 Nguyễn Thị Lan Anh V1
9 10T03 50 24 Nguyễn Thanh Hải H4
10 10T04 48 21 Lê Thị Kim ánh V7
11 10T05 54 31 2 Đào Công Vinh A4
12 10T06 45 24 1 Hoàng Thị Kim Ánh Si6
13 10T07 47 29 3 Nguyễn Thanh Phong L4
14 11C01 39 25 2 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9
15 11C02 36 25 4 Phan Xuân Thành TD4
16 11C03 39 23 2 Nguyễn Thị Hà V8
17 11C04 42 29 2 Nguyễn Thị Phương S3
18 11C05 47 29 5 Hoàng Văn Sâm L6
19 11C06 38 25 2 Mai Thanh Thắng A8
20 11C07 37 23 2 Phạm Văn Thắng TD1
21 11T01 53 40 Phan Xuân Thắng H1
22 11T02 56 35 Nguyễn Khoa Pháp L5
23 11T03 50 41 Nguyễn Thị Châu Thành TD5
24 11T04 54 37 Trần Quốc Hùng T19
25 11T05 49 31 2 Vi Văn Tải T8
26 11T06 49 26 3 Trịnh Thị Ngọc Thảo A10
27 11T07 40 15 Nguyễn Thị Anh Đào L7
28 11T08 55 35 1 Ngọ Thị Hiền S9
29 12C01 40 31 3 Phạm Thị Thương V4
30 12C02 35 24 Nguyễn Thị Tăng V5
31 12C03 35 16 1 Lê Quyết Thắng H6
32 12C04 35 23 1 Tạ Thị Toàn S4
33 12C05 36 23 1 Đỗ Thị Hạnh Si7
34 12T01 51 28 2 Nguyễn Thị Hát T6
35 12T02 51 35 2 Trần Ngọc Dũng L3
36 12T03 50 28 1 Nguyễn Thế Hoàn L2
37 12T04 56 34 1 Đào Xuân Dũng Si3
38 12T05 49 29 3 Đoàn Thị Tuyết Đ2
39 12T06 50 31 2 Hoàng Thị Thu A3
40 12T07 50 24 2 Đào Thị Thanh Hà TD2
41 12T08 49 28 Phan Thị Liên V10
42 12X01 46 35 5 Phạm Thị Hiếu V3
43 12X02 41 31 3 Nguyễn Thị Phương V9
K10 617 363 34
K11 684 439 25
K12 674 420 27
TC 1975 1222 86