Trang chủ Kiểm tra tập trung DS thí sinh theo SBD trong phòng thi – Kiểm tra học...

DS thí sinh theo SBD trong phòng thi – Kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020

2297

Khối 10

Học sinh Khối 10 thi từ phòng: 001 đến 021Tải về file này: (K10-KTRA-HK1-TUAN-18.pdf, Unknown)

Khối 11

Học sinh khối 11 thi từ phòng: 022 đến 042Tải về file này: (K11-KTRA-HK1-TUAN-18.pdf, Unknown)

Khối 12

Học sinh khối 12 thi từ phòng: 001 đến 021Tải về file này: (K12-KTRA-HK1-TUAN-18.pdf, Unknown)

Sơ đồ phòng