Trang chủ Tags Danh sách thi

Danh sách thi

Danh sách thí sinh thi nghề phổ thông khóa thi ngày 27-02-2022

Ngày thi: Sáng chủ nhật ngày 27 . 02 . 20226h30': Khai mạc kỳ thi nghề phổ thông 7h15': Thí sinh vào phòng...

DS thí sinh theo SBD trong phòng thi – Kiểm tra học kỳ I...

Học sinh Khối 10 thi từ phòng: 001 đến 021Học sinh khối 11 thi từ phòng: 022 đến 042Học sinh khối 12 thi từ...

Danh sách kiểm tra học kỳ 2 khối 10, 11 năm học 2013-2014

Danh sách kiểm tra học kỳ 2 khối 10, 11 năm học 2013-2014

DSHS khối 12 xếp theo SBD, phòng thi kiểm tra HK2 năm học 2013-2014

DSHS khối 12 xếp theo SBD, phòng thi kiểm tra HK2 năm học 2013-2014

Danh sách học sinh khối 10, khối 11 kiểm tra học kỳ 1 năm...

Danh sách học sinh khối 10, khối 11 kiểm tra học kỳ 1 năm học 2013-2014