Trang chủ Kiểm tra tập trung DSGV được phân công làm nhiệm vụ coi kiểm tra HK2 2013-2014

DSGV được phân công làm nhiệm vụ coi kiểm tra HK2 2013-2014

44

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 12/QĐ-HTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 15 tháng 04  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(Vv cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ II năm 2013-2014)

___________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

 

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1083/SGDĐT-VP ngày 06/9/2013 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch công tác khảo thí  năm học 2013-2014;

– Căn cứ công văn số 364/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk về việc hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2013-2014;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ II năm 2013-2014 (có danh sách và lịch kèm theo);

 

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ II năm 2013-2014 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, các hướng dẫn kèm theo của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk và của nhà trường;

Buổi sáng: có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 7h00’

Buổi chiều:

+ Đối với khối 12 có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 13h00’

+ Đối với khối 10 có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 13h30’

 

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

 

Trần Thanh Minh

DS Coi Ktra K12

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ
COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

(Kèm theo công văn số 12/QĐ-HTr ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)

TT Họ và tên Nhiệm vụ Khối 12 Tổng
Thứ 3
22/04/2014
Thứ 4
23/04/2014
Thứ 5
24/04/2014
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch X X X X X 13
2 Nguyễn Tiến  Dũng P. Chủ tịch X X X 4
3 Phạm Thị Dinh P. Chủ tịch X 4
4 Nguyễn Thị Toán P. Chủ tịch X 5
5 Nguyễn Đức Khanh Thư ký X 6
6 Nguyễn Thanh Du Thư ký X X X X 7
7 Hồ Sỹ Tuệ Thanh tra X X 4
8 Hoàng Trọng Lập Thanh tra 4
9 Huỳnh Bảo Luân Thanh tra X X X 5
10 Nguyễn Thị Ái Giám thị X X X 5
11 Nguyễn Thị Lan Anh Giám thị X 4
12 Huỳnh Võ Thị Anh Giám thị X 4
13 Lê Thị Kim Ánh Giám thị X 4
14 Phạm Quang Cảnh Giám thị X 4
15 Văn Thị Dạ Châu Giám thị X X 4
16 Nguyễn Minh Châu Giám thị X 4
17 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị X X 4
18 Nguyễn Viết Chính Giám thị X 4
19 Niê Cường Giám thị X X 4
20 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X 4
21 Nguyễn Văn Dục Giám thị X X 4
22 Nguyễn Thanh Dũng Giám thị X X 4
23 Trần Ngọc Dũng Giám thị X 4
24 Đào Xuân Dũng Giám thị X 4
25 Trịnh Văn Đường Giám thị X X 5
26 Nguyễn Thị Duyên Giám thị X X 4
27 Nguyễn Thị Hà Giám thị X 4
28 Đào Thị Thanh Hà Giám thị X X X 4
29 Nguyễn Thanh Hải Giám thị X 4
30 Đinh Thị Hằng Giám thị X 4
31 Nguyễn Thị Hạnh Giám thị X 4
32 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X 4
33 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị X 4
34 Nguyễn Thị Hát Giám thị X X 4
35 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X X 4
36 Ngọ Thị Hiền Giám thị X X 4
37 Hồ Thị Hiệp Giám thị X X 4
38 Phạm Thị Hiếu Giám thị 4
39 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X 4
40 Lê Huy Hùng Giám thị X X 4
41 Trần Quốc Hùng Giám thị X X 4
42 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X X 4
43 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X X 4
44 Võ Thị Phương Lan Giám thị X X 4
45 Vũ Thị Bích Liên Giám thị 4
46 Phan Thị Liên Giám thị X 4
47 Bùi Thị Liên Giám thị X X 4
48 Nguyễn Thị Lối Giám thị X 4
49 Phạm Quốc Mạnh Giám thị X X 4
50 Đoàn Bình Minh Giám thị X 4
51 Võ Minh Ngoan Giám thị X 4
52 Nguyễn Hà Hương Ngọc Giám thị X 4
53 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giám thị X X 5
54 Bùi Thị Kim Nhung Giám thị 4
55 H’ Dzoelly Niê Giám thị X 4
56 H’ Pri Niê Giám thị X X 4
57 Hoàng Thị Kim Oanh Giám thị X 4
58 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X 4
59 Phạm Vũ Kim Phong Giám thị X 4
60 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X 4
61 Trần Thị Thu Phương Giám thị X 4
62 Nguyễn Thị Phương Giám thị X 4
63 Trần Lệ Ng.Lam Phương Giám thị 4
64 Nguyễn Thị Xuân Phượng Giám thị X X X 4
65 Nguyễn Hữu Quế Giám thị X X 4
66 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị X X 4
67 Hoàng Văn Sâm Giám thị X 4
68 Lê Văn Sơn Giám thị X X 4
69 Vi Văn Tải Giám thị X X 4
70 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X 4
71 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X 4
72 Lê Quyết Thắng Giám thị X 4
73 Mai Thanh Thắng Giám thị X X 4
74 Phạm Văn Thắng Giám thị X X X 4
75 Hồ Tất Thành Giám thị X X 4
76 Phan Xuân Thành Giám thị X X X 4
77 Nguyễn Thị Châu Thành Giám thị X X X 4
78 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X 4
79 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị X X 4
80 Mai Ngọc Thảo Giám thị X X 4
81 Lương Xuân Thiện Giám thị X 4
82 Hoàng Thị Thu Giám thị X X 4
83 Phạm Thị Thương Giám thị X 4
84 Nguyễn Thị Thúy Giám thị X X 4
85 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X 4
86 Lý Thanh Tình Giám thị X X 4
87 Tạ Thị Toàn Giám thị X X 4
88 Đàm Bình Trọng Giám thị X X 4
89 Lê Văn Trung Giám thị X 4
90 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị X X 4
91 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X X 4
92 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X X 4
93 Mai Bá Văn Giám thị X X 4
94 Đào Công Vinh Giám thị X X 4
95 Mai Thị Như Ý Giám thị X X 4
96 Nguyễn Thị Yến Giám thị X X 4

 

DS Coi Ktra K10, K11

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ
COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

(Kèm theo công văn số 12/QĐ-HTr ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)

TT Họ và tên Nhiệm vụ Khối 10 và 11 Tổng
Thứ 4
07/05/2014
Thứ 5
08/05/2014
Thứ 6
09/05/2014
Thứ 7
10/05/2014
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch X X X X X X X X 13
2 Nguyễn Tiến  Dũng P. Chủ tịch X 4
3 Phạm Thị Dinh P. Chủ tịch X X X 4
4 Nguyễn Thị Toán P. Chủ tịch X X X X 5
5 Nguyễn Đức Khanh Thư ký X X X X X 6
6 Nguyễn Thanh Du Thư ký X X X 7
7 Hồ Sỹ Tuệ Thanh tra X X 4
8 Hoàng Trọng Lập Thanh tra X X X X 4
9 Huỳnh Bảo Luân Thanh tra X X 5
10 Nguyễn Thị Ái Giám thị X X 5
11 Nguyễn Thị Lan Anh Giám thị X X X 4
12 Huỳnh Võ Thị Anh Giám thị X X X 4
13 Lê Thị Kim Ánh Giám thị X X X 4
14 Phạm Quang Cảnh Giám thị X X X 4
15 Văn Thị Dạ Châu Giám thị X X 4
16 Nguyễn Minh Châu Giám thị X X X 4
17 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị X X 4
18 Nguyễn Viết Chính Giám thị X X X 4
19 Niê Cường Giám thị X X 4
20 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X X X 4
21 Nguyễn Văn Dục Giám thị X X 4
22 Nguyễn Thanh Dũng Giám thị X X 4
23 Trần Ngọc Dũng Giám thị X X X 4
24 Đào Xuân Dũng Giám thị X X X 4
25 Trịnh Văn Đường Giám thị X X X 5
26 Nguyễn Thị Duyên Giám thị X X 4
27 Nguyễn Thị Hà Giám thị X X X 4
28 Đào Thị Thanh Hà Giám thị X 4
29 Nguyễn Thanh Hải Giám thị X X X 4
30 Đinh Thị Hằng Giám thị X X X 4
31 Nguyễn Thị Hạnh Giám thị X X X 4
32 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X X X 4
33 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị X X X 4
34 Nguyễn Thị Hát Giám thị X X 4
35 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X X 4
36 Ngọ Thị Hiền Giám thị X X 4
37 Hồ Thị Hiệp Giám thị X X 4
38 Phạm Thị Hiếu Giám thị X X X X 4
39 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X X X 4
40 Lê Huy Hùng Giám thị X X 4
41 Trần Quốc Hùng Giám thị X X 4
42 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X X 4
43 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X X 4
44 Võ Thị Phương Lan Giám thị X X 4
45 Vũ Thị Bích Liên Giám thị X X X X 4
46 Phan Thị Liên Giám thị X X X 4
47 Bùi Thị Liên Giám thị X X 4
48 Nguyễn Thị Lối Giám thị X X X 4
49 Phạm Quốc Mạnh Giám thị X X 4
50 Đoàn Bình Minh Giám thị X X X 4
51 Võ Minh Ngoan Giám thị X X X 4
52 Nguyễn Hà Hương Ngọc Giám thị X X X 4
53 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giám thị X X X 5
54 Bùi Thị Kim Nhung Giám thị X X X X 4
55 H’ Dzoelly Niê Giám thị X X X 4
56 H’ Pri Niê Giám thị X X 4
57 Hoàng Thị Kim Oanh Giám thị X X X 4
58 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X X X 4
59 Phạm Vũ Kim Phong Giám thị X X X 4
60 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X X X 4
61 Trần Thị Thu Phương Giám thị X X X 4
62 Nguyễn Thị Phương Giám thị X X X 4
63 Trần Lệ Ng.Lam Phương Giám thị X X X X 4
64 Nguyễn Thị Xuân Phượng Giám thị X 4
65 Nguyễn Hữu Quế Giám thị X X 4
66 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị X X 4
67 Hoàng Văn Sâm Giám thị X X X 4
68 Lê Văn Sơn Giám thị X X 4
69 Vi Văn Tải Giám thị X X 4
70 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X X X 4
71 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X X X 4
72 Lê Quyết Thắng Giám thị X X X 4
73 Mai Thanh Thắng Giám thị X X 4
74 Phạm Văn Thắng Giám thị X 4
75 Hồ Tất Thành Giám thị X X 4
76 Phan Xuân Thành Giám thị X 4
77 Nguyễn Thị Châu Thành Giám thị X 4
78 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X X X 4
79 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị X X 4
80 Mai Ngọc Thảo Giám thị X X 4
81 Lương Xuân Thiện Giám thị X X X 4
82 Hoàng Thị Thu Giám thị X X 4
83 Phạm Thị Thương Giám thị X X X 4
84 Nguyễn Thị Thúy Giám thị X X 4
85 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X X X 4
86 Lý Thanh Tình Giám thị X X 4
87 Tạ Thị Toàn Giám thị X X 4
88 Đàm Bình Trọng Giám thị X X 4
89 Lê Văn Trung Giám thị X X X 4
90 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị X X 4
91 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X X 4
92 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X X 4
93 Mai Bá Văn Giám thị X X 4
94 Đào Công Vinh Giám thị X X 4
95 Mai Thị Như Ý Giám thị X X 4
96 Nguyễn Thị Yến Giám thị X X 4

Lịch Ktra

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

Ngày kiểm tra Buổi Khối lớp Môn kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ làm bài
Thứ 3
22/04/2014
Sáng 12 Ngữ văn Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00
Chiều 12 Vật lý Trắc nghiệm 45 phút 13h20 Từ 13h30-14h15
Lịch sử Tự luận 45 phút 14h55 Từ 15h00-15h45
Thứ 4
23/04/2014
Sáng 12 Toán Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00
Chiều 12 Hóa học Trắc nghiệm 45 phút 13h55 Từ 13h30-14h15
Địa lý Tự luận 45 phút 15h25 Từ 15h00-15h45
Thứ 5
24/04/2014
Sáng 12 Tiếng Anh Trắc nghiệm & tự luận 45 phút 7h20 Từ 7h30-8h15
Sinh học Trắc nghiệm 45 phút 8h50 Từ 9h00-9h45
Thứ 4
07/05/2014
Sáng 11 Ngữ văn Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00
Hóa học Tự luận 45 phút 9h25 Từ 9h30-10h15
Chiều 10 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h55 Từ 14h00-15h30
Hóa học Tự luận 45 phút 15h55 Từ 16h00-16h45
Thứ 5
08/05/2014
Sáng 11 Toán Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00
Địa lý Tự luận 45 phút 9h25 Từ 9h30-10h15
Chiều 10 Toán Tự luận 90 phút 13h55 Từ 14h00-15h30
Địa lý Tự luận 45 phút 15h55 Từ 16h00-16h45
Thứ 6
09/05/2014
Sáng 11 Vật lý Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30-8h15
Tiếng Anh Tự luận 45 phút 8h40 Từ 8h45-9h30
Chiều 10 Vật lý Tự luận 45 phút 13h55 Từ 14h00-14h45
Tiếng Anh Tự luận 45 phút 15h10 Từ 15h15-16h00
Thứ 7
10/05/2014
Sáng 11 Lịch sử Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30-8h15
Sinh học Tự luận 45 phút 9h25 Từ 8h45-9h30
Chiều 10 Lịch sử Tự luận 45 phút 13h55 Từ 14h00-14h45
Sinh học Tự luận 45 phút 15h10 Từ 15h15-16h00