Trang chủ Kiểm tra tập trung DSHS K10, K11 Kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh cuối...

[Điều chỉnh] DSHS K10, K11 Kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021

2888

Khối 10

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 05/05/2021 (Tuần 33)

Có sự điều chỉnh về số phòng kiểm tra

Khối 11

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 28/04/2021 (Tuần 32)

Có sự điều chỉnh về số phòng kiểm tra

Sơ đồ phòng