Trang chủ Thi THPT Quốc gia Dữ liệu Đại học, Cao đẳng 2013 đã nhập máy

Dữ liệu Đại học, Cao đẳng 2013 đã nhập máy

67

Các em kiểm dò thông tin. Ghi lại Số phiếu, thông tin nhập máy chưa chính xác và gặp cô Hiền (phòng văn thư) trước 16h ngày 15/4/2013 để chỉnh sửa thông tin.

Tải về file dữ liệu đã nhập: