Trang chủ Kế hoạch công tác Dự thảo kế hoạch từ ngày 17/12/2012 đến 13/01/2013

Dự thảo kế hoạch từ ngày 17/12/2012 đến 13/01/2013

49
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DỰ THẢO KẾ HOẠCH

(từ ngày 17/12/2012 đến 13/01/2013)

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ 2

17/12/2012

– Dạy học bình thường chính khóa theo TKB, dạy bù ôn tập (nếu còn thiếu);

– GV chủ động dạy bù cho học sinh còn chưa dạy đủ chương trình..

– GV bộ môn chủ động cho học sinh kiểm tra bù những bài kiểm tra còn thiếu; hoàn thành điểm TP

Những bộ môn không kiểm tra tập trung giáo viên bộ môn tự chủ động kiểm tra học kỳ và vào điểm.

Thứ 3

18/12/2012

– Dạy học bình thường chính khóa theo TKB, dạy bù ôn tập (nếu còn thiếu);

– GV chủ động dạy bù cho học sinh còn chưa dạy đủ chương trình..

– GV bộ môn chủ động cho học sinh kiểm tra bù những bài kiểm tra còn thiếu; hoàn thành điểm TP.

– Họp cơ quan lúc 9h30’

Những bộ môn không kiểm tra tập trung giáo viên bộ môn tự chủ động kiểm tra học kỳ và vào điểm.

Thứ 4

19/12/2012

– Kiểm tra học kỳ I khối 10 và 11 theo lịch

– Học sinh khối 12 nghỉ ôn tập ở nhà

Thứ 5

20/12/2012

– Kiểm tra học kỳ I khối 10 và 11 theo lịch

– Học sinh khối 12 nghỉ ôn tập ở nhà

Thứ 6

21/12/2012

– Kiểm tra học kỳ I khối 10 và 11 theo lịch

– Học sinh khối 12 nghỉ ôn tập ở nhà

Thăm tặng quà huyện đội Ea kar.

Thứ 7

22/12/2012

– Kiểm tra học kỳ I khối 10 và 11 theo lịch

– Học sinh khối 12 nghỉ ôn tập ở nhà

– Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân

Thứ 2

24/12/2012

– Dạy học bình thường chính khóa theo TKB dạy bù ôn tập (nếu còn thiếu);

– GV chủ động dạy bù cho học sinh còn chưa dạy đủ chương trình..

– GV bộ môn chủ động cho học sinh kiểm tra bù những bài kiểm tra còn thiếu;

– GVCN và tập thể lớp dự kiến xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp. Yêu cầu GVCN xin ý của GV bộ môn, Đoàn trường và BGH về kết quả dự kiến xếp loại hạnh kiểm chậm nhất đến ngày 01/01/2012.

Những bộ môn không kiểm tra tập trung giáo viên bộ môn tự chủ động kiểm tra học kỳ và vào điểm.

Thứ 3

25/12/2012

– Kiểm tra học kỳ I khối 12 theo lịch;

– Chấm bài kiểm tra học kỳ, vào điểm máy tính

Khối 10, 11 nghỉ

Thứ 4

26/12/2012

– Kiểm tra học kỳ I khối 12 theo lịch;

– Chấm bài kiểm tra học kỳ, vào điểm máy tính

Khối 10, 11 nghỉ

Thứ 5

27/12/2012

– Kiểm tra học kỳ I khối 12 theo lịch;

– Chấm bài kiểm tra học kỳ, vào điểm máy tính

Khối 10, 11 nghỉ

Thứ 6

28/12/2012

– Kiểm tra học kỳ I khối 12 theo lịch;

– Chấm bài kiểm tra học kỳ, vào điểm máy tính

Khối 10, 11 nghỉ

Thứ 7

29/12/2012

– Nghỉ tết dương lịch

Thứ 2

31/12/2012

– Nghỉ tết dương lịch

Thứ 3

01/01/2013

– Nghỉ tết dương lịch

Thứ 4

02/01/2013

– Học sinh xem điểm thi trên trang Web của nhà trường

– GV nộp bài kiểm tra và phiếu chấm về cho đồng chí Tiến Dũng – chấm phúc khảo cho học sinh;

– Lưu ý: Nếu học sinh muốn phúc khảo bài kiểm tra HK I phải tập hợp theo lớp và theo mẫu để nhà trường tổ chức chấm phúc khảo bài thi (mẫu có thể xin tại phòng văn thư hoặc lấy trên trang Web của nhà trường)

– GVCN và lớp hoàn tất việc xếp loại hạnh kiểm học sinh. Hạnh kiểm của học sinh sau khi xếp loại phải được sự đồng thuận của tất cả các GV bộ môn, GV bộ môn ký đồng ý vào biên bản xếp loại hạnh kiểm của học sinh (các biên bản theo mẫu nhận tại phòng đ/c Tiến Dũng). Nộp về BGH trước 17h00 ngày 05/12/2013

– GV bộ môn chủ động cho học sinh kiểm tra bù những bài kiểm tra còn thiếu;

Những bộ môn không kiểm tra tập trung giáo viên bộ môn tự chủ động kiểm tra học kỳ và vào điểm.

Thứ 5

03/01/2013

– Giáo viên vào điểm sổ lớn

– Nghỉ dạy và học, học sinh ở nhà ôn tập

Thứ 6

04/01/2013

– Giáo viên vào điểm sổ lớn

– Nghỉ dạy và học, học sinh ở nhà ôn tập

Thứ 7

05/01/2013

– Giáo viên vào điểm sổ lớn

– Nghỉ dạy và học, học sinh ở nhà ôn tập

Thứ 2

07/01/2013

– Dạy học bình thường chính khóa theo TKB (mới), nghỉ dạy học ôn tập;

– GV chủ nhiệm hoàn thành sổ điểm lớn và khóa sổ HK I, thông báo kết quả học tập cho học sinh.

Thứ 3

08/01/2013

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Kiểm tra chéo hồ sơ. Họp GVCN với Đoàn trường bình xét, đề xuất khen thưởng tập thể nhất, nhì, ba khen thưởng học kỳ I (buổi sáng)

– Các tổ chuyên môn họp xét thi đua cuối kỳ I (buổi chiều)

Thứ 4

09/01/2013

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Hội đồng thi đua họp xét thi đua toàn trường (buổi chiều).

Thứ 5

10/01/2013

– Dạy học theo thời khóa biểu

Thứ 6

11/01/2013

– Dạy học theo thời khóa biểu

Thứ 7

12/01/2013

– Dạy học theo thời khóa biểu

Chủ nhật

13/01/2012

– Họp phụ huynh toàn trường theo khối sáng chiều

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Trần Thanh Minh