Trang chủ Các PT, hội thi khác Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

263

Thực hiện Công văn số 472/SGDĐT- CTTT ngày 04/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tuyên truyền Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019, Hiệu trưởng thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nội dung sau:

  1. Năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, đề nghị quý thầy cô giáo, học sinh của trường nghiên cứu thể lệ Hội thi và nếu đủ điều kiện thì chủ động tham gia Hội thi.
  2. Thông tin chi tiết về Hội thi, Thể lệ Hội thi xem tại các website sau:

+ Website của TƯ ĐTNCS Hồ Chí Minh: www.doanthanh nien.vn;

+ Website của TW Hội Sinh viên Việt Nam: www.hoisinhvien.com.vn;

+ Website chính thức của cuộc thi: www.anhsangsoiduong.vn.

KT. HIỆU TRƯỞNG

Phó hiệu trưởng

(đã ký)

Nguyễn Thanh Dũng