Trang chủ Dạy học trực tuyến Hướng dẫn chuẩn bị cho việc dạy học trực tuyến, ôn tập...

Hướng dẫn chuẩn bị cho việc dạy học trực tuyến, ôn tập kiến thức, dạy học kiến thức mới, kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020

3033

CV 406, 1061 và 1113Tải về file này: (406-Huong_dan_dieu_chinh_noi_dung_day_hoc_thuc_hien_ke_hoach_giao_duc.pdf, Unknown)

 Tải về file này: (1061-BGDDT-GDTrH_Huong-dan-day-hoc-qua-internet.pdf, Unknown)

Tải về công văn 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại link: 

https://drive.google.com/file/d/1jU2FIuHUhSLRDcHDjV5K1T7Yu-KDFmOt/view?usp=sharing